Napájecí zdroj pro osciloskop s malou parazitní kapacitou galvanického oddělení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče pro napájení osciloskopu. Hlavními parametry pro výběr vhodného měniče jsou: galvanické oddělení vstupní a výstupní části měniče a malá parazitní kapacita galvanického oddělení. Požadovaný výkon měniče je 100 W a výstupní napětí 325 V. V úvodu je stručně uvedeno proč bude použit právě DC/DC měnič s transformátorem. První část práce se zabývá výběrem vhodných typů DC/DC měniče s transformátorem pro napájení osciloskopu. Další část práce je věnována návrhu silové části rezonančního měniče a jednočinného blokujícího měniče. Poté následuje kompletní návrh jednočinného blokujícího měniče včetně realizace a naměření časových průběhů důležitých veličin.
This thesis deals with design of a DC/DC converter for powering the oscilloscope. The main parameters for selecting a suitable inverter are: galvanic isolation of input and output parts of the inverter and low parasitic capacitance of galvanic isolation. The required power of the inverter is 100 W and the output voltage is 325 V. The introduction briefly explains why the DC/DC converter with transformer will be used. The first part of the work deals with the selection of a suitable types of DC/DC converter with transformer for powering the oscilloscope. The next part is devoted to designing of the power parts of resonant converter and single acting flyback converter. This is followed by a complete design of a single-acting flyback converter, including the realization and measurement of the time courses of important quantities.
Description
Citation
TAUŠ, M. Napájecí zdroj pro osciloskop s malou parazitní kapacitou galvanického oddělení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student prezentoval komisi svoji závěrečnou práci na téma Napájecí zdroj pro osciloskop s malou parazitní kapacitou galvanického oddělení. Nejprve vyjmenoval požadavky na zdroj a rozvedl výběr topologie. Dále uvedl výpočet transformátoru a postup jeho konstrukce. Následoval podrobný rozbor výpočtu ostatních silových částí. V další části popsal řídící obvod, princip řízení a schéma zapojení. Zobrazil a okomentoval navrženou desku plošných spojů. Závěrem ukázal fotografie vyrobeného zdroje a naměřené průběhy napětí na různých částech zdroje. Student odpověděl na všechny otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO