Analýza dýchacích cest předčasně narozených dětí na základě MRI a CT dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná Diplomová práce se zabývá analýzou a tvorbou modelů dýchacích cest předčasně narozených dětí. Nejprve je položen teoretický základ v oblasti vývoje dýchacího ústrojí a tvorby modelů dýchacích cest. Poté jsou představeny využité zobrazovací modality a popsány metody pro práci s obrazovými daty. Praktická část práce se zabývá vytvořením modelů dýchacích cest tří novorozenců. Všechny tyto modely jsou vytvořeny na základě klinických CT a MRI dat novorozenců narozených ve 30. týdnu gestačního věku. U těchto vytvořených modelů jsou dále analyzovány vybrané parametry související s anatomickou strukturou dýchacích cest. Na základě analýzy těchto parametrů byl následně navrhnut reprezentativní model, odpovídající dýchacím cestám novorozence daného gestačního věku.
The proposed Master’s thesis deals with the analysis and creation of airway models of premature babies. Firstly, the theoretical basis is discussed in the field of development of the respiratory system and the creation of airway models. Then the used imaging modalities are introduced, and methods for working with image data are described. The practical part of the thesis deals with the creation of airway models of three newborns. All of these models are based on clinical CT and MRI data of neonates born at 30 weeks of gestational age. In these created models, selected parameters related to the anatomical structure of the airways are further analysed. Based on the analysis of these parameters, a representative model corresponding to the airways of a newborn of a given gestational age was subsequently proposed.
Description
Citation
LÁZŇOVSKÝ, J. Analýza dýchacích cest předčasně narozených dětí na základě MRI a CT dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (předseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, proč není zohledněn tvar bronchů? K čemu slouží vytvořený model? Doc. Schwarz položil otázku, je plánováno model vytisknout 3D? Jak ovlivní materiál modelu simulace? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO