Simulace komunikační části moderních průmyslových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřená na simulaci protokolů z normy IEC 61850 v simulačním nástroji OMNeT++. Teoretická část práce se zabývá popisem oblasti operačních technologií, dispečerského řízení a sběru dat a protokoly Tase-2/ICCP, IEC 61850, IEC 60870-5-104, DNP 3 a DLMS/COSEM. Dále se tato část zabývá parametry ovlivňující spojení a popis simulačních nástrojů NS2/NS3, OPNET a OMNeT++. V praktické části je vytvořena síť obsahující protokoly z normy IEC 61850 v simulačním programu OMNeT++. Na té je následně odměřeno jednosměrné zpoždění a ztrátovost paketů s narůstajícím provozem.
The thesis is focused on simulating of protocols from standard IEC 61850 in simulation tool OMNeT++. The theoretical part in the thesis deals with description of the field of operating technologies, supervisory control and data acquisition and protocols Tase-2/ICCP, IEC 61850, IEC 60870-5-104, DNP 3 and DLMS/COSEM. Next part deals with parameters influencing connection and description of simulation tools NS2/NS3, OPNET and OMNeT++. In the practical part there is created a network containing protocols from the standard IEC 61850 in the simulation program OMNeT++. Then in the network a end to end delay and packet loss with increasing traffic is measured.
Description
Citation
BENEŠ, P. Simulace komunikační části moderních průmyslových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rajnoha, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Miklánek (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil diplomovou práci, jelikož v plném rozsahu nesplnil cíle práce a částečně odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Byla ověřena validita generovaných zpráv protokolu GOOSE a Sampled Values? Proč nebyl v infrastruktuře použit protokol MMS, který slouží ke komunikaci dohledového centra s koncentrátorem nebo synchronizační protokol SNTP, který je dle standardu IEC 61850 jedním z nezbytných protokolů? V práci zmiňujete, že ztrátovost paketu byla nastavena a naměřené hodnoty tomu odpovídají. Je pro použité prvky/přenosová media možné také nastavit zpoždění, jde o pevně dané hodnoty nebo jak je v simulátoru zpoždění řešeno? Upřesněte, jak docházelo k navyšování počtu přepínačů ve schématu a proč zpoždění vrůstá logaritmicky (tab. 3.5 a tab. 3.6) při narůstajícím počtu přepínačů. Otázky komise: Co jsou to moderní průmyslové sítě? Jaké protokoly se zde používají? Proč jste použil vybraný protokol?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO