Supravodivost ve čtvrtém skupenství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním a popisem šířením elektromagnetických vln v plazmatu. Jsou známy jednoduché případy šíření elektromagnetické vlny v plazmatu, například kolem koaxiálního vedení v tzv. bezeztrátovém režimu, jinými slovy vykazuje vlastnosti, jaké jsou známy u supravodivých materiálů. Takto postavený pohled na vlastnosti plazmatu může výrazně pomoci objasnit pozorované jevy v experimentálním výzkumu plazmatu nebo nastínit nové trendy ve využití plazmatu v tomto režimu. V úvodu a teoretické části je popsána známá teorie vztahující se k šíření elektromagnetické vlny v nehomogenním nebo neizotropním prostředí, následně v dalších částech práce je zmíněn a rozpracován matematický model řešené problematiky šíření vln v plazmatu, následně navazuje návrh a realizace experimentu. Model zahrnuje zpracování Maxwellových redukovaných rovnic v Haevisidově notaci pro stav hmoty označovaný jako plazma, dále návrh modelu pro numerické modelování, analýzu a návrh jednoduchého experimentu pro ověření numericky analyzovaných výsledků.
This master thesis is focused on description and research of electromagnetic waves in plasma state. Some simple cases of no-loss mode distribution of electromagnetic waves in plasma are known, for example around the coaxial cable. In other words, the properties of superconducting state in materials are shown. This view of plasma properties can significantly help to clarify observed phenomena in experimental plasma research or to outline new trends in plasma usage in this mode. The introduction and the theoretical parts describe the known theory related to the propagation of electromagnetic waves in a non-homogeneous or anisotropic environment, in the next parts of the thesis the mathematical model of the solved problem of wave propagation in plasma is mentioned and the design and realization of the experiment is followed. The model includes processing of Maxwell's reduced equations in Haeviside notation for the state of matter referred to as plasma, the design of a model for numerical modeling and analysis, and the design of a simple experiment to verify numerically analyzed results.
Description
Citation
MÁDROVÁ, T. Supravodivost ve čtvrtém skupenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Polsterová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Je podmínka totálního odrazu pro bezeztrátové šíření elektromagnetické vlny podél rozhraní plazmatu jedinou nutnou podmínkou? Jaké důsledky by jev supravodivosti v palzmatu mohl mít a kde a jak by se dal prakticky využít? Jak může supravodist pomoci s hašením oblouku? Studentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO