Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články impedančními metodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků, zejména materiálem pro jejich aktivní vrstvy. Nejprve jsou popsány elektrické a optické vlastnosti halogenidových perovskitů a dále jsou uvedeny konkrétní příklady krystalů perovskitu. Součástí diplomové práce je také popis impedančních a fotoimpedančních měřicích metod využívané pro charakterizování perovskitových solárních článků. V praktické části bylo provedeno měření elektrochemické impedanční spektroskopie na čtyřech krystalech perovskitu a pro naměřená data byl sestaven náhradní obvod. Pomocí fitování byly získány parametry jednotlivých prvků náhradního obvodu, které byly dále zpracovány a vyhodnocovány.
The Master‘s thesis deals with the topic of perovskite solar cells with the main focus on the materials used for the active layer. In the introductory part, the electrical and optical properties of halide perovskites are described and specific examples of perovskite crystals are introduced. The description of impedance and photoimpedance measurement methods used for characterization of perovskite solar cells is also included in the thesis. The measurement of electrochemical impedance spectroscopy was conducted on four perovskite crystals and equivalent circuit was formed to fit the obtained data. Parameters of the circuit elements were acquired using the fitting method and were further evaluated in experimental part of this thesis.
Description
Citation
KŘEČKOVÁ, J. Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články impedančními metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: -Co znamenají průběhy grafů v prezentaci? Popište osy x a y a hodnoty na osách, které jsou bohužel nečitelné. -Jak jste vybrala náhradní obvod? Podle čeho? Dle literatury? -Co to je za členy v náhradním obvodu CPE, DE?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO