Aplikace grafitu v teplotním managementu mikroelektroniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na zlepšení tepelného managementu mikroelektroniky implementací materiálů na bázi uhlíku, přesněji grafitových fólií, do tepelné architektury mikroelektroniky. Práce začíná vysvětlením současných metod chlazení a výzev v oblasti mikroelektroniky. Poté přechází k běžně používaným materiálům - hliníku a mědi a přidává do výběru i uhlíkové alotropie. Ve druhé části tato práce obsahuje několik příkladů použití pyrolytické grafitové fólie v tepelném managementu mikroelektroniky, prokazuje jeho použitelnost a analyzuje přínosy pro šíření tepla, tepelnou vodivost při dodržení elektrické izolace a možné využití ve flexibilní elektronice.
This thesis is focused on the enhancement of thermal management of microelectronics by implementing carbon-based materials, exactly graphite foils into the thermal architecture. The~thesis starts by explaining current thermal methods and challenges in the field of microelectronics and moves to commonly used materials - aluminum and copper, explaining their capabilities and adding carbon allotropes into the scope. In the second part, this thesis contains several use cases of the pyrolytic graphite sheet in thermal management of microelectronics, proving its usability and analyzing the benefits for heat spreading, thermal conductivity while enabling electrical insulation and the possible use in flexible electronics.
Description
Citation
HAVLÍČEK, V. Aplikace grafitu v teplotním managementu mikroelektroniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: -Otázka ke statistikám, byla dělána na simulovaném vzorku, kolik měřených bodů jste ve statistice zahrnul? -SAB Aerospace, do jaké míry to firma aplikuje ve svých produktech? -Nekonzultoval jste problematiku s lidmi z FSI – Laboratoř Přenosu tepla a proudění?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO