2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 342
 • Item
  Příprava a charakterizace cílených mRNA/DNA transfekčních nanovektorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Horák, Tomáš; Skopalík, Josef; Chmelíková, Larisa
  Tato diplomová práce se zabývá genetickým inženýrstvím, zejména transfekcí DNA do MSC (Mesenchymal stromal cells) a dendritických buněk. Pro vnesení vektoru do buněk byly odzkoušeny jak lipoplexy, tak kovové magnetické nanočástice. Zkoumání bylo zaměřeno na nalezení účinnějších metod transfekce. Dle analýzy na MADLS a gelové elektroforéze byly zjištěny aspekty hrající důležitou roli při konjugaci a následné transfekci. Konjugace nastává již po 4 minutách, jak dokládá nárůst zeta-potenciálu, avšak pro dosáhnutí plné konjugace je potřeba inkubovat vzorek 20 min. Při neúplné konjugaci na železité nanočástice docházelo k výskytu silných interakcí nosič-nosič, a tím tvoření nežádoucích slepenců. Enkapsulace do lipozómů s kationickou úpravou povrchu proběhla bez komplikací. Úspěšnost exprese proteinu značeného GFP po transfekci těmito metodami byla vyčíslena na 95%, resp. 91%. Tento výsledek je připisován malé cytotoxicitě. Komerční otestované kity na dendritických buňkách však měli úspěšnost pod 5% s vysokou cytotoxicitou.
 • Item
  Optimalizace mycího procesu DPS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Smejkal, Jakub; Starý, Jiří; Tichopádek, Petr
  Diplomová práce uvádí čtenáře do problematiky čistoty DPS krátkým rozborem historických přístupů k jejich mytí. V teoretické části definuje, jaké jevy nastávají v případě ponechání nečistot na DPS a jmenuje jednotlivé druhy nečistot se zaměřením na tavidla. Dále se zabývá druhy čisticích kapalin a vybranými technologiemi vhodnými pro čištění DPS včetně rešerše konkrétních produktů a jejich výrobců. V praktické části analyzuje současný stav mycích procesů ve společnosti Tescan Brno a provádí prvotní test čistoty DPS externích dodavatelů a interně osazených DPS. Na základě provedené analýzy se práce následně zaměřuje na náhradu aktuální čisticí kapaliny a optimalizaci používané trubičkové pájky. V obou sledovaných oblastech provádí sérii testovacích měření na základě jejichž průběhu a výsledků navrhuje metodiku pro vyhodnocení aktuální použitelnosti čisticí kapaliny a pro testování povrchového izolačního odporu.
 • Item
  Vzájemná registrace elektronového a iontového obrazu z DualBeam mikroskopu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Oreničová, Jaroslava; Králík, Martin; Harabiš, Vratislav
  V posledných rokoch sa v zobrazovaní materiálov a biologických vzoriek rožšírila elektrónová mikroskopia. Táto práca sa zaoberá vzájomnou registráciou obrazu v tzv. DualBeam elektrónovom mikroskope. Hlavným cieľom tejto práce je nájsť vhodný algoritmus pre registráciu elektrónového a iontového obrazu porovnaním rôznych algoritmov. Ide o detektory a deskriptory SIFT, SURF a AKAZE, vytvorené v programovacom jazyku Python za použitia knižnice OpenCV. Sú testované pri rôznych podmienkach snímania obrazu nebiologických, zväša kovových materiálov ale aj biologických vzoriek a to pri rôznej rotácii, natočení a použitými vzorkami. Vstupné parametre týchto algoritmov sú vzájomné porovnávané k dosiahnutiu optimálnych vstupných nastavení pre jednotlivé skupiny testovaných dát. Každý z detektorov je špecifický pri použitý na rôzne druhy vzoriek. Je tak potrebné zvoliť kompromis pri aplikácii jednotlivých detektorov a dekriptorov vzhľadom na aplikáciu a zvolený typ vzoriek. Na základe testovania je využitie jednotlivých detektorov a deskriptorov nasledujúce: SURF pri kovových vzorkách vo vzájomnom uhle 0° pri zobrazovaní pomocou elektrónového a iontového zväzku a pri párovaní biologických vzoriek. AKAZE funguje najlepšie pri párovaní vzájomne naklonených kovových vzoriek. Pri párovaní obrazov zobrazovaných jedným zväzkom funguje najlepšie SIFT.
 • Item
  Příprava a charakterizace cílených mRNA/DNA transfekčních nanovektorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Horák, Tomáš; Skopalík, Josef; Chmelíková, Larisa
  Tato diplomová práce se zabývá genetickým inženýrstvím, zejména transfekcí DNA do MSC (Mesenchymal stromal cells) a dendritických buněk. Pro vnesení vektoru do buněk byly odzkoušeny jak lipoplexy, tak kovové magnetické nanočástice. Zkoumání bylo zaměřeno na nalezení účinnějších metod transfekce. Dle analýzy na MADLS a gelové elektroforéze byly zjištěny aspekty hrající důležitou roli při konjugaci a následné transfekci. Konjugace nastává již po 4 minutách, jak dokládá nárůst zeta-potenciálu, avšak pro dosáhnutí plné konjugace je potřeba inkubovat vzorek 20 min. Při neúplné konjugaci na železité nanočástice docházelo k výskytu silných interakcí nosič-nosič, a tím tvoření nežádoucích slepenců. Enkapsulace do lipozómů s kationickou úpravou povrchu proběhla bez komplikací. Úspěšnost exprese proteinu značeného GFP po transfekci těmito metodami byla vyčíslena na 95%, resp. 91%. Tento výsledek je připisován malé cytotoxicitě. Komerční otestované kity na dendritických buňkách však měli úspěšnost pod 5% s vysokou cytotoxicitou.
 • Item
  Vývoj paralelního zobrazení regenerace podkožních vrstev tomografickou a histologickou metodou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Ruszová, Kristína; Skopalík, Josef; Macíček, Ondřej
  Cieľom tejto práce je na základe literárnej rešerše zistiť vhodné metódy, ktoré kvantifikujú regeneráciu podkožných vrstiev a štruktúr kolagénu v mieste tkanivového defektu, predovšetkým metódy realizované MRI tomografom a histologickými technikami. Teoretické kapitoly obsahujú poznatky o anatómií kože, procese hojenia, uzatvárania rany a stručný prehľad histologických metód ako aj popis MRI. Praktická časť obsahuje popis akvizície dát a optimalizovania metód získavania týchto MRI snímkov s čo najlepšou vizuálizáciou stavu kožných vrstiev. Taktiež popisuje navrhnutý software pre porovnanie získaných MRI snímkov a klasického histologického snímku z tkaniva post-mortem. Na záver je zhrnuté vyhodnotenie vhodných modifikácií gélov a krytov, ktoré by ovplyvnili kontrastné vlastnosti týchto planárnych medikačných vrstiev.