Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů

Abstract
Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum použitelnosti termografické metody při diagnostice betonových mostů v podmínkách České republiky. Teoretická část charakterizuje vybrané poruchy betonových konstrukcí a princip jejich zjišťování. Praktická část popisuje měření provedené v laboratoři na zkušebním tělese a v terénu na betonovém mostě. Největší pozornost je věnována především infračervené termografii, georadaru a ultrazvukové pulse-echo metodě. Na základě výsledků disertační práce byly vypracovány doporučení pro použití termografické zkušební metody v praxi.
This dissertation is focused on the research of the applicability of the thermographic method in the diagnosis of concrete bridges in the Czech Republic. The theoretical part characterizes selected defects of concrete structures and the principle of their detection. The practical part describes the measurements made in the laboratory on the test specimen and the field on the concrete bridge. Most attention is paid to infrared thermography, ground-penetrating radar and ultrasonic pulse-echo method. Based on the results of the dissertation, recommendations for the use of the thermographic test method in practice were developed.
Description
Citation
JANKŮ, M. Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - předseda, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - oponent, ing. Radek Matula - oponent, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen, Ing. Mojmír Nejezchleb - člen, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - člen, doc. Dr. Ing. Michal Varaus - člen, prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. - člen, prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. - člen, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-12-16
Defence
Disertační práce je vypracována na standardní úrovni a řeší otázky možností použití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů. Práce je zaměřena spíše do oblasti praktického použití, nicméně její vědecký přínos prokazuje mj. publikace v časopise s vysokým IF a vypracováním metodiky pro použití zkoumané metody. Otázky a odpovědi: Možnosti umělého zahřívání konstrukcí. Odpověď uspokojující. Opakovatelnost měření u termografie – vliv teplotního kontrastu, pozice kamery. Teplotní kontrast – řeší se nastavením při měření. Pozice kamery – zatím příliš neřešeno, proveden dílčí výzkum. Georadar relativní permitivita prostředí hodnota je přednastavena nebo bylo určováno? Relativní permitivita prostředí – u betonu v mostech ji lze považovat za konstantní; byla určována. Oba dotazy byly zodpovězeny, vysvětleny. Je možné interpretovat termografické snímky s ohledem na jednotlivé typy vad? Jaké budou doporučené metody v návaznosti na jednotlivé typy závad? Student obě otázky zodpověděl a vysvětlil. Při užití ultrazvukové metody signál vždy prochází, nebo se odráží od povrchu trhliny. Záleží na velikosti trhliny? Souhlasím s vysvětlením doktoranda.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO