Odbourávání vybraných xenobiotik na komunálních čistírnách odpadních vod.

Abstract
Rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu a masivní užívání syntetických látek v různých odvětvích se pro naši společnost stalo nepostradatelným. Společně však s komfortem, jaký nám tento pokrok přinesl, jsme vytvořili zcela nový druh znečištění. Jedná se o skupinu látek, jež pro své účinky na živé organismy představuje daleko větší nebezpečí než „běžné“ organické znečištění. Vzhledem k jejich cizorodému původu vůči sloučeninám přirozeně se vyskytující v životní prostředí jsou označována názvem „Xenobiotika“. Jedná se o skupinu zahrnující velké množství různorodých substancí, s nestejnými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi jako jsou například farmaka, pesticidy, detergenty, barvy, laky, plastové obaly, potravinářská aditiva, kosmetické produkty a mnohé další. Ačkoli se tyto látky do vodního cyklu začali dostávat již od 30 let 20 století jejich koncentrace se často pohybuje, až na samé hranici detekčního limitu, proto začala být jejich přítomnost ve vodách zkoumána podrobněji až v letech 80. a to v návaznosti na rozvoj analytických technologii chemického složení vod. Hlavní nebezpečí těchto látek spočívá v tom ,že primárně neznehodnocují životní podmínky organismů (tj. nesnižují kvalitu vody) ,ale ovlivňují přímo samotné organismy a to buď matením endokrinního systému nebo přímo poškozováním RNA či DNA, což vyvolává mutagenní změny, rakovinotvorné bujení, vrozené vady, metabolické poruchy, změny pohlaví, degeneraci reprodukčních schopnosti celých populací či vymizení pudu sebezáchovy. Zdrojem xenobiotik ve vodním cyklu potažmo v celém životním prostředí jsou prokazatelně převážně odpadní vody, přičemž ke kontaminaci dochází skrze čistírny odpadních vod, jež nejsou konstruovány na odbourávání tohoto typu znečištění. Dizertační práce se věnuje problematice xenobiotik v odpadních vodách, přičemž je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podrobně shrnuje současný stav poznání problematiky xenobiotik v odpadních vodách od jejic
The development of the chemical and pharmaceutical industry and the massive use of synthetic substances in various industries has become indispensable for our society. Unfortunately, this progress has brought a whole new kind of pollution. It is a group of substances which imagine for living organisms’ greater risk than 'normal' organic pollution. Because they have extraneous origin compared with naturally occurring compounds, they are called "Xenobiotics." It is a group comprising a large number of different substances, with dissimilar physical, chemical and biological properties such as pharmaceuticals, pesticides, detergents, paints, varnishes, plastic packaging, food additives, cosmetic products, drugs, and many others. Although these substances began to enter the water cycle as early as 30 years of the 20th century, their concentration often moves to the limit of the detection limit, so their presence in the water began to be examined in more detail in the 1980s, following the development of analytical technologies chemical composition of water. The main danger of these substances is that doesn’t primarily effect on water quality, but directly affect on the organisms by confusing of the endocrine system or by directly damaging RNA or DNA, causing mutagenic changes, cancer-causing proliferation, birth defects, metabolic disorders, gender changes, the degeneration of reproductive capacity of entire populations or the disappearance of self-preservation instinct. The source of xenobiotics in the water cycle is predominantly wastewater, which generated through the wastewater treatment, which not designed to eliminate this type of pollution. he dissertation thesis deals with the issue of xenobiotics in wastewater and is divided into the theoretical and experimental part. The theoretical part summarizes the xenobiotics current state of knowledge in wastewater from their history, origin, classification, possibilities of elimination to impacts on the environ
Description
Citation
ŽIŽLAVSKÁ, A. Odbourávání vybraných xenobiotik na komunálních čistírnách odpadních vod. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda, prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D. - oponent, RNDr. Igor Rusník, Ph.D. - oponent, prof. Ing. Jan Šulc, CSc. - člen, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. - člen, Ing. Karel Drbal, Ph.D. - člen, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-10-18
Defence
Disertační práce je příspěvkem řešení problematiky xenobiotik v odpadních vodách. Hlavní přínos práce je v rozpracování a ověření metody inokulace a trustifikace bionosičů na vzorky hub. Otázky a odpovědi: Byl konstrukční materiál kostek zhotoven z materiálů homogenního a byla ověřena účinnost složení konstrukčního materiálu? Vysvětlit nejasnost v Curiculum vitea? Uvažuje se o porovnání účinnosti i pro další složení konstrukčních materiálů nosičů. Vznikla chyba při přepisu. Má zvolený druh dřevokazní houby speciální nároky na životní prostředí? Jakou odhadujete živostnost z volených bionosičů? Zvolená dřevokazná houba vykazuje nenáročnost na životní prostředí a značnou odolnost vůči vnějším vlivům. Použité nosiče byly testovány krátkodobě, na reálnou životnost nelze usuzovat. Odvozují se zkoumané látky na nosič? Analyzoval se obsah látek? O2, ORP, T během pokusu? Ne. Ne, je plánován do budoucna. T se měřila, ostatní ne. Bylo měněno téma disertační práce u státní doktorské zkoušky? Uspořádání matrice, na které probíhalo testování a předpoklady do budoucna? Dotazy byly zodpovězeny s kladným výsledkem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO