NÁVRH NDT METODY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU

Abstract
Dizertační práce se zabývá návrhem nedestruktivní metody testování (NDT) určené pro hodnocení rovnoměrnosti rozložení a stanovení koncentrace ocelových drátků v drátkobetonu. V současné době na poli diagnostiky stavebních konstrukcí není dostupná žádná nedestruktivní metoda umožňující hodnotit koncentraci a současně homogenitu drátkobetonu. Ústav stavebního zkušebnictví (SZK FAST VUT v Brně) disponuje několika diagnostickými přístroji, avšak jejich využitelnost pro hodnocení vybraných parametrů drátkobetonu nebyla během dosavadní výzkumné činnosti prokázána. Tyto poznatky vedly k návrhu nového měřicího přístroje ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (UTEE FEKT VUT v Brně) a sepsání metodiky hodnocení těchto parametrů. Navržená NDT metoda byla experimentálně testována a ověřována její využitelnost pro hodnocení drátkobetonu ve stavební praxi.
The doctoral thesis deals with a non-destructive testing method (NDT) designed to evaluate the uniformity of distribution and determination of the concentration of steel fibres in steel fiber reinforced concrete (SFRC). At present, no non-destructive method is available in the field of diagnostics of building structures to assess the concentration and the homogeneity of SFRC. The Institute of Building Testing (SZK FAST BUT Brno) has several diagnostic devices, but their utility for the evaluation of selected parameters of SFRC has not proven during the research activity. This knowledge led to the design of a new measuring instrument in cooperation with the Institute of Theoretical and Experimental Electrical Engineering of the Faculty of Electrical Engineering and Communication (UTEE FEKT BUT in Brno) and the methodology for evaluation of these parameters. The proposed NDT method has been experimentally tested and verified for its utility for the evaluation of SFRC in building practice.
Description
Citation
KOMÁRKOVÁ, T. NÁVRH NDT METODY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - předseda, plk.doc.ing. Pavel Maňas, Ph.D. - oponent, Doc. ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. - oponent, prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. - člen, doc. Dr. Ing. Michal Varaus - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-11-05
Defence
Disertační práce je výsledkem práce značného rozsahu provedené doktorandkou v průběhu jejího studia. Zásadním výstupem práce je návrh metody a metodiky hodnocení drátkobetonu současně s využitím nové sondy. Výsledky práce byly již publikovány v časopisech, včetně časopisů s IF. Téma práce je velmi aktuální, zejména s ohledem na potřeby stavební praxe, která doposud postrádala NDT metody pro hodnocení drátkobetonu. V rámci řešení problematiky byla provedena celá řasa experimentů pro ověření metody. Otázky a odpovědi: Vliv stáří referenčního a testovaného vzorku na stanovení koncentrace drátků? Je nutné upravovat povrch vzorku? Referenční i testovací vzorek má mít stejné stáří a úprava povrchu je odvislá od frekvence. Prosím o vysvětlení pojmu „měření v bodě“, jak velkou plochu má bod. Doktorandka podrobně vysvětlila. Plocha je dána kruhem opsaným cívkou, která se otáčí. Uvažuje se náhrada ovládacího kabelu, problém otáčení cívky. Uvažuje se. Disertace sleduje koncentraci drátků v drátkobetonu. Jaký je vliv jakosti (pevnosti) oceli? Doktorandka otázku uspokojivě odpověděla. Obecně se sleduje podíl drátků i jejich pevnosti v drátkobetonu. Je drátkobeton používán převážně pro průmyslové podlahy nebo i pro jiné konstrukce? Drátkobeton se používá i u konstrukcí nepravidelných tvarů, ochranných konstrukcí a v seismicky problematických oblastech. Proč bylo nutné vyvíjet novou metodu zjišťování koncentrace a homogenity rozložení drátků v drátkobetonu? Kdy a jak často bude nutné v praxi zjišťovat opravné koeficienty Ki. Existují nějaké nedestruktivní metody pro obdobné hodnocení vláknobetonů s jinými vlákny než ocelovými, např. FRP? Pokud mám úplné informace, neexistují.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO