Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků

Abstract
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řešení nestabilit ve skalních stěnách a svazích, jejichž projevem je mimo jiné pád horniny a s tím spojená rizika. Objasňuje teoretické aspekty popisu nestabilit a shrnuje sanační metody a technologie k jejich odstranění. Na základě poznatků získaných z konkrétních staveb v ČR a na základě autorem řešeného výzkumného projektu podává návrh na optimalizaci kotevních prvků jako bazální součásti většiny sanačních metod.
This presented phd thesis focuses on the problems of instability in the rock walls and slopes, whose manifestation is among othersv rockfall and associated risks. It describes the theoretical aspects of the description of instability and summarizes the construction methods and technologies to eliminate them. On the basis of knowledge gained from specific buildings in the Czech Republic and based on the research project solved by author, submits suggestion to optimimalization of the anchoring elements as a basic part of most remediation methods.
Description
Citation
HOLÝ, O. Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - předseda, Doc. Dr. Ing. Jan Pruška - oponent, doc.ing. Karel Vojtasík, CSc. - oponent, prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. - člen, prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. - člen, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-11-07
Defence
Disertační práce se zabývá velmi aktuálním tématem z oblasti geotechniky, které je důležité zejména v praxi. Doktorand odvedl při vypracování značné množství práce v terénu i při laboratorních zkouškách. Experimentální část práce a výsledky z nich plynoucí jsou přínosem pro rozvoj poznání a aplikaci v praxi s výjimkou současné podoby heuristického modelu. Otázky a odpovědi: Bylo možné při vyhodnocení experimentů aplikovat i jinou metodu, např. „navrhování podle zkoušek“ podle EN 1990, příloha D? Metodu okrajově znám, její použití by jistě bylo možné. U kolika akcí, které jste prováděl, jste uplatnil svoji metodu návrhu sanace svahu? Budete v budoucnu vyhodnocovat? U posledních akcí byl přístup plně uplatněn. Bude dále sledováno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO