Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model

Abstract
Vývoj v informačním systému neustále zvyšuje nároky na účinnou, efektivní a adaptivní spolupráci mezi komponenty systému, aby se vyrovnal se změnami v systému a zaručil tak nejlepší výkon. K dosažení těchto požadavků byly zavedeny dva hlavní přístupy. Přístup k adaptaci umožňuje informačnímu systému přizpůsobit se změnám v kontextu informací systému a jeho okolního prostředí na základě adaptační strategie. Přístup ke zvyšování informovanosti zase napomáhá sledovat informace o kontextu a rozpoznat změny, které mohou proces adaptace vyvolat. V této práci představujeme obecný kontextově orientovaný model vlastní adaptivní architektury pro podporu softwarového systému s adaptačními funkcemi, které zaručují dostupnost systému, provozní podmínky a výkon. Navíc poskytujeme dvě případové studie v reálném životě jako důkaz konceptu použitelnosti našeho navrhovaného adaptačního přístupu.
The evolution in information system continuously raises demands for more efficient, effective and adaptive cooperation between system's components to cope with changes in the system and to guarantee its best performance. Two main approaches have been introduced to achieve these requirements. First, the self-adaptation approach which enables information system to adapt to the changes in context information of the system and its surrounding environment based on an adaptation strategy. Second, context-awareness approach which enables to monitor the context information and recognize those changes that can trigger the adaptation process. In this work we introduce a generic context-aware self-adaptive architecture model to support software system with adaptation functionalities that guarantee system's availability, operation conditions and performance. Moreover, we provide two real-life case studies as a proof-of-concept of the applicability and re-usability of our proposed adaptation approach.
Description
Citation
KAZZAZ, M. Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO