Porovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Přístrojové transformátory proudu a proudové senzory jsou přístroje, které nejčastěji slouží k měření proudů v soustavách vysokého napětí. Jejich úkolem je převádět měřené proudy na hodnoty, které jsou zpracovatelné měřicími a jistícími přístroji. Přístrojové transformátory se pro měření proudů využívají již od počátku budování elektrizační soustavy, zatímco proudové senzory našly své uplatnění při měření proudů až po zavedení digitálních přístrojů do jejich sekundárních obvodů. Teoretická část práce zahrnuje čtvrtou a pátou kapitolu, které jsou věnovány rozboru konstrukce a popisu charakteristických vlastností obou přístrojů. Praktická část práce je obsažena v šesté kapitole. Ta popisuje průběh laboratorního měření, které má za cíl ověřit teoretické poznatky práce. U předložených přístrojů byly ověřeny udávané třídy přesnosti ve jmenovitém rozsahu a vývoj chyby měření v nadproudové oblasti. Závěr práce je věnován vzájemnému porovnání vlastností a shrnutí výsledků laboratorního měření.
Current transformers and current sensors are devices which are mostly used for current measurement in high voltage systems. This devices transform measured currents to range which are workable for measurement and protection devices. Current transformers have been using for current measurement since electric system was built. Current sensors are using for measurement after applying digital devices in their secondary circuits. Theoretical part includes fourth and fifth chapter. These chapters contain construction analysis and characteristic points for both devices. Practical part is in chapter six. This chapter consists results from laboratory measurement. Results are used for verification with theoretical part of the thesis. Accuracy class in nominal range and progress for measurement error in overcurrent range was verified for tested devices. Conclusion of this thesis comparing properties and summarises results from laboratory measurement.
Description
Citation
POPEK, J. Porovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci. Předseda komise doc. Ing. Antonín Matoušek seznámil komisi s posudky vedoucího práce a oponenta. Student správně odpověděl na otázky oponenta. Pan doc. Ing. Jiří Drápela měl připomínky k zpracování bakalářské práce. V diskuzi student správně odpověděl na všechny otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO