Souvislosti rizik v dnešní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Existence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti řídích složek všech stupňů řízení až po stupeň člověk, který je rozhodujícím prvkem složitého systému řízení rizik. Za úspěšné krizové řízení jsou odpovědny nejen orgány krizového řízení, ale v podstatě všechny řídicí složky. Pod pojmem řízení rizik je nutno si představit vysoce složitý vztah mezi zdroji pro řízení rizik, kterými jsou zdroje lidské, finanční, materiální, informační a časové. Má-li být řízení rizik úspěšné, pak musí být vztahy mezi těmito zdroji v optimální proporcionalitě. Příspěvek byl prezentován na Konferenci CRISCON 2019 FLKŘ UTB Zlín v září 2019.
Existence of nowadays society and its Development tendencies are very complicated. Fast changes are hard to recognize, predictable and because of that also hard to manage. Analogically is also very complex the problematics of preparation and readiness of managing parts of all levels of management down to human that is a key part of complex system of management of risks. For successful crisis management are responsible not just organs of crisis management, but also or other managing parts. Under the word risk management is essential to imagine very complex relationship between sources for risks management, that are resources human, financial, material, informational and time. If we want to succeed, these resources must be in optimal proportionality.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 31-34. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO