Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje jednu z možností jak problém s omezenými možnostmi řešit. Laserové skenování, více snímková fotogrammetrie, UAV snímkování či využití digitálních totálních stanic umožňují mnohem přesnější a detailnější dokumentaci místa nehody a tím také i rozšiřují možnosti znalců provádějících vlastní analýzu. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti jak s těmito daty pracovat, na co je možné je využít a na co je třeba si při jejich využití dát pozor. Na praktických příkladech řešených v rámci znalecké činnosti jsou představeny možnosti tvorby detailních scén v rámci simulace a jejich možné následné využití se zohledněním aspektů znalecké činnosti a souvisejících omezení. Příspěvek byl prezentován v rámci konference ExFos 2020.
Forensic expert analysis can be characterized by a limited or missing information. Information that may be essential for the proper evaluation of the traffic accident. New measurement techniques and technologies is one of the approaches that seems to be able to, at least partly, counter this issue. Laser scanning, multi-image photogrammetry, UAV imaging or digital total stations allow acquisition of more accurate and detailed documentation of the scene of the accident, thus extend the capabilities of experts subsequently conducting the forensic analysis. The aim of this paper is to show the possibilities how to work with obtained spatial data, the possibilities for analyses and what to be careful while using them. Practical examples of cases solved by the authors are presented. The aim is to present the how can the real data be used, while taking into account the aspects and limitations of the expert activities. The paper was presented at the ExFos 2020 conference.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 9-16. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO