Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-11-26
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Dealing with waste materials, particularly hazardous waste, is a serious problem. Disposal areas keep growing, and the costs incurred are high. Disposing of such waste reduces negative environmental impacts and offers considerable financial savings. This paper focuses on the possibilities of incorporating pollutants found in hazardous wastes as fillers in coatings based on polymers (epoxide and polyurethane). These coatings are intended mainly for concrete and metal bases and offer secondary protection against adverse weather conditions. Important physical and mechanical properties of the newly developed materials were determined; they include surface hardness, impact resistance, tensile properties, and chemical resistance. These properties were also compared to those of the reference filler. At the same time, the influence of aggressive media on the properties of these materials was observed, in particular on flexural characteristics. The microstructures of the developed coatings were tested using a high-resolution optical microscope, before and after exposure to the chemicals. The positive effect of using progressive fillers, such as solidified hazardous waste (a solidification product (SF)), was witnessed by their constructive contribution to the materials’ physical and mechanical properties. The use of solidification products is unambiguously advantageous from technical, ecological, and economical stand points (utilization of hazardous waste as a progressive filler instead of landfilling, improvement of tensile properties, reduction in the price of coating system, and incorporation of the pollutants into the polymer matrix).
Nakládání s odpadními materiály, zejména nebezpečnými, je vážným problémem. Skládky se neustále zvětšují a vzniklé náklady jsou vysoké. Zbavování se nebezpečných odpadů snižuje negativní dopady na životní prostředí a nabízí značné finanční úspory. Článek se zaměřuje na možnosti začlenění znečišťujících látek nalezených v nebezpečných odpadech jako plniv do nátěrů na bázi polymerů (epoxid a polyurethan). Tyto nátěry jsou určeny především pro betonové a kovové podklady v rámci sekundární ochrany proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. V rámci výzkumu byly stanoveny důležité fyzikálně-mechanické vlastnosti nově vyvinutých materiálů, a to především tvrdost povrchu, odolnost proti nárazu, tahové vlastnosti a chemická odolnost. Tyto vlastnosti byly také porovnány s vlastnostmi referenčního nátěru obsahující primární plnivo. Současně byl pozorován vliv agresivních médií na vlastnosti těchto materiálů, zejména na ohybové vlastnosti. Mikrostruktura vyvinutých nátěrů byla zkoumana s použitím optického mikroskopu s vysokým rozlišením, před a po expozici chemickými látkami. O pozitivním účinku použití progresivních plniv, jako je solidifikát (SF), svědší především jejich konstruktivní přispění k fyzikálně-mechanickým vlastnostem nátěrů. Použití solidifikátů je jednoznačně výhodné z technického, ekologického a ekonomického hlediska (využití nebezpečného odpadu jako progresivního plniva místo skládkování, zlepšení tahových vlastností, snížení ceny nátěrového systému a začlenění polutantů do polymerní matrice).
Description
Citation
Coatings, MDPI. 2019, vol. 9, issue 12, p. 1-24.
https://www.mdpi.com/2079-6412/9/12/793
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO