Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti podniku

Abstract
Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnému rozvoji v podnicích, které ve svém výrobním procesu využívají tzv. klíčových vznikajících technologií (z angl. Key Enabing Technologie). Vzhledem k multidisciplinárnosti těchto technologií a jejich významnému vlivu na sociální a environmentální témata současné společnosti je nutné hodnotit výkonnost podniku, které je využívají, komplexněji. To ukázala i podrobná literární rešerše. Cílem práce je vytvořit model hodnocení přínosu moderních technologií v podnicích zpracovatelského průmyslu, který zohledňuje principy udržitelného rozvoje. K tomu je nutné určit relevantní ukazatele výkonnosti podniku. Pro dosažení cíle jsou využity různé statistické metody, zejména modelování pomocí strukturních rovnic. Výsledný model je poté aplikován na konkrétní podnik v rámci pilotního testování.
The thesis is focused at the measurement of the benefit of modern technologies in relation to sustainable development for companies that are implementing the so-called Key Enabling Technologies, into their production processes. The multidisciplinarity of these technologies and their huge impact on societal and environmental challenges of the current society are the reason, why the companies implementing these technologies have to be assessed differently, more comprehensively. It is also proven within the detailed literature review. The aim of the thesis is to develop evaluation model of the benefit of modern technologies in manufacturing companies that reflects the aspects of the sustainable development. For this purpose, the relevant performance indicators have to be developed. The various statistical methods are applied, especially the structural equation modelling, in order to achieve the goal of the thesis. Finally, the pilot testing of the optimized model is realized on the specific company.
Description
Citation
DUŠKOVÁ, M. Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-11-15
Defence
Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů: - Může navrhovaný model přinést i negativní efekty nebo rizika? - Zoznam ukazovateľov pre navrhovanú štruktúru hodnotenia výkonnosti podnikov venujúcich sa KETs prezentujete pomocou skupiny ukazovateľov jednotlivých oblastí, a to: technologickej, environmentálnej, sociálnej a ekonomickej. Aký je váš názor na dôležitosť jednotlivých oblastí, príp. na ich preferencie ich významu v rôznych časových obdobiach? - V rámci dizertačnej práce sa venujete modelu hodnotenia prínosu KETs v podniku v silnom zaťažení na prostredie Českej republiky. Veľmi okrajovo v závere práce načrtávate možnosti medzinárodného uplatnenie takéhoto modelu. Existujú nejaké špecifiká, resp. obmedzujúce podmienky, prečo by sme nemohli uvedený model využívať napr. v iných krajinách EÚ alebo ešte v širšom medzinárodnom meradle? - Na výzkum bylo v loňském roce vydáno rekordních 103 mld. korun. Ještě důležitější je, že se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat a přestali jsme navyšovat tzv. nespotřebované výdaje. V praxi to znamená, že na oblast, která zásadně ovlivňuje naši ekonomiku včetně rozvoje klíčových technologií KETs, jde 1,93 % HDP (cíl 2,5 v roce 2025). Plní se tím nová Inovační strategie ČR, přesto ve statistických přehledech o rozvoji KETs technologií nepatříme mezi přední státy Evropy. Jak lze tuto skutečnost vysvětlit? - Vyjádřete se v využití KETs v MSP a velkých podnicích a konfrontujte s hypotézou H01 - Pokles PH pokračoval i v letech 2018, bohužel i v prvním čtvrtletí roku 2019. Není to rozpor, kdy celkový růst HPH v roce 2018 rostl? - Jaké důvody autorka spatřuje v zamítnutí hypotézy H08, Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv na výsledek hospodaření podniku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO