Výroba součásti vysokorychlostním stříháním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby kontaktu z bronzového pásu CuSn4 pomocí vysokorychlostního stříhání. První část teoretického rozboru je zaměřena na problematiku technologie stříhání. Druhá část rozboru je zaměřena na rozbor technologie vysokorychlostního stříhání. Díky těmto rozborům byl následně zkonstruován modulový postupový nástroj. Nástroj se upíná ke stroji přes rychloupínací systém. Stroj BSTA 250 od společnosti Bruderer byl zvolen pomocí technologických výpočtů. V práci jsou uvedeny potřebné výpočty, vybrané části výkresové dokumentace a technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie.
This thesis deals with technology design of stamping production made of CuSn4 bronzy band by using high-speed cutting. First part of the thesis is focused on description of cutting technology, second part analyses high-speed cutting technology. Thanks to both analysis a module sequential die was constructed. The die is connected to the BSTA machine via quick-clamp system. This BSTA 250 machine produced by Bruderer company was chosen based on technology calculations. All necessary calculations, selected parts of drawing documentation as well as technical-economical evaluation of the technology design are mentioned in the thesis.
Description
Citation
VÁLKA, P. Výroba součásti vysokorychlostním stříháním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Bakalář obeznámil odbornou komisi se svou diplomovou prací. Odpověděl na otázky oponenta. Otázky: 1. Při vysokorychlostním stříhání je doporučen jako pracovní operace pouze střih. Lze použít i ohyb či tažení při těchto rychlostech? 2. Lze rozměry střižníků, použitých při této technologii, měřit v tisícinách milimetrů? 3. Jaká je závislost tvařitelnosti na rychlosti tváření? Mohou v místě střihu vznikat trhliny? 4. Co je to za materiál Vanadis 60?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO