Etika realitní činnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem mé diplomové práce je zhodnocení realitního trhu z hlediska „etiky realitní činnosti.“ Uvádím postupy zavádění etických principů a pravidel především v realitních kancelářích a profesních sdruženích. Dále uvádím možnosti jak se domáhat nápravy při případném pochybení. Mnohdy v praxi nastávají případy, jejichž řešení není zatím zákonem vůbec upraveno a tím není zákonná potřeba je dodržovat. Vzniklé etické kodexy nejsou tímto závazné pro realitní kanceláře, poněvadž nemají právní oporu zakotvenou ve smluvním ujednání mezi klientem a realitní kanceláří, popřípadě právním rámci – zákonem ČR. Nastiňuji základní modelové situace - problémy, které se v této oblasti mohou vyskytnout, posuzuji hlavní výhody či nevýhody dosavadní úpravy v rámci ČR
This master´s thesis is focused on an evaluation of a real estate market in light of „ethics in real estate activities.“ I mention ways of ethical principles and rules implementing especially in estate agencies and professional associations. Furthermore I mention ways of correction pretending in case of an irregularity. It happens quite often in reality that there are events whose solutions are still not regulatedby law so there is no statutory dutyto adhere to them. That´s why ethics codes are not mandatory for estate agencies, because they have no legal dependence in a contractual agreement between a client and a real estate agency or in a legal framework – a law of the Czech republic. I outline basic test cases – problems which can arise in this area, write up main advantages and disadvantages of the existing regulations within the frame of the Czech republic.
Description
Citation
ZŮBEK, M. Etika realitní činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO