Environmentální hodnocení rekonstrukcí obytných budov

Abstract
Jednou z metod využívaných pro hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí je Life-Cycle Assessment (LCA). V této disertační práci je metoda LCA aplikována na renovace obytných budov v České Republice. Důvodem je velký potenciál pro snížení dopadů na životní prostředí v rámci existujícího bytového fondu. Cílem této práce ale není jen kvantifikace potenciálních úspor. Práce se také zabývá přesností zvolené hodnotící metody a vhodnosti její aplikace pro zvolené cíle, což jsou témata v literatuře většinou opomíjená. V práci jsou hodnoceny dvě případové studie – bytový dům v Brně a řadový rodinný dům v jedné z okolních obcí – hodnotící dopady životního cyklu budov na životní prostředí. První obsahuje dvě LCA studie hodnotící původní a renovovaný stav bytového domu. Druhá obsahuje tři LCA studie hodnotící původní stav rodinného domu, nerealizovaný návrh jeho rekonstrukce a realizovanou demolici a novostavbu. Dopady na životní prostředí jsou hodnoceny ve čtyřech kategoriích: Ecological Scarcity, Cumulative Energy Demand (Primary Energy), Non-Renewable Energy a Global Warming Potential. Přesnost LCA studií je v práci ověřována zavedením čtyř proměnných a použitím dvou různých softwarů (až 324 různých výpočetních kombinací). Výsledky práce potvrzují, že renovace mají za následek snížení dopadů staveb na životní prostředí. V případě bytového domu dosáhla průměrná úspora až 17,39 %. V případě rodinného domu dokonce až 76,83 %. Nicméně se také projevil značný vliv ověřovaných proměnných. Rozdíly mezi výsledky jednotlivých výpočetních kombinací dosáhly až 56,06 %. Před širší aplikací metody LCA v oblasti renovací obytných budov je tedy nutný další výzkum, který by zvýšil její přesnost.
One of the methods utilized for quantification of environmental impacts of human activities is Life-Cycle Assessment (LCA). This dissertation applies the method on renovations of residential buildings in the Czech Republic. The reason is high potential for environmental savings in existing building stock and lack of such works in the Czech conditions. Therefore the dissertation deals with LCA of building renovations to increase the knowledge in this field. Moreover it also questions and evaluates accuracy of building LCA in general to increase understanding of differences and inaccuracies that are often admitted, but seldom analysed in literature. The dissertation includes five LCAs of two case studies: a block-of-flats in Brno and a terraced house in a nearby village. First case study includes LCAs of the original state and renovation of the block-of-flats. The second case study describes LCAs of the original state, partial reconstruction or demolition and new construction of the terraced house. The LCAs are performed in two software tools: Eco-Bat 4.0 and GaBi 4. Detailed models of the evaluated buildings are based on available designs. Environmental impacts are calculated in four impact categories predefined in Eco-Bat 4.0 to enable comparison of results: Ecological Scarcity, Cumulative Energy Demand (or Primary Energy in GaBi 4), Non-Renewable Energy and Global Warming Potential. The accuracy of the performed LCAs is tested in up to 324 different scenario combinations considering variable service life of building materials, construction waste quantities, waste management and transport distances. Generally, the results confirm environmental efficiency of building renovations. The renovation of block-of-flats results in 17.39% average reduction of total environmental impacts. Demolition and new construction of the terraced house result in 76.83% average savings. However, the variation of results is rather high due to tested scenario combinations: up to 56.06%.
Description
Citation
STRUHALA, K. Environmentální hodnocení rekonstrukcí obytných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - oponent, ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. - oponent, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - člen, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - člen, Ing. Petr Andrys - člen, Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - člen, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - člen, prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - člen, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen
Date of acceptance
Defence
Disertační práce řeší velmi aktuální téma environmentálního hodnocení rekonstrukce obytných budov. Komise doporučuje v práci pokračovat a dále rozvíjet. Teze jsou zpracovány ve velmi dobré kvalitě a dobře vystihují základní témata disertační práce. Otázky a odpovědi: Byla provedena citlivostní analýza, která by ukázala, který vstup resp. vstupní proměnná je dominantní a na tu se dále zaměřit a dosáhnout tak větší shody mezi výpočtovými modely nebo výpočtovými softwary? Uchazeč reagoval na položenou otázku. Odpověděl, že byla provedena citlivostní analýza a uvedl zdroje odpadů a jejich nakládání jako jeden z dominantních faktorů ovlivňující výpočet. Proč je v metodice annex použit termín „treated floor area“ a ne běžný termín „conditioned area“. Autor vysvětlil použití terminologie. Co tvoří vámi prezentovaný rozdíl v jednotlivých elektrických mixech. Student na položenou otázku odpověděl uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO