Optimalizace návrhových prvků pozemních komunikací pomocí vlečných křivek vozidel

Abstract
Disertační práce se zabývá aplikací simulovaných vlečných křivek vozidel při návrhu pozemních komunikací. Užívání programů generujících simulované vlečné křivky klade nové nároky na projektanta, přičemž správný způsob aplikace vlečných křivek v českých předpisech chybí. V teoretické části práce je rozebrána teorie pohybu vozidla při průjezdu směrovým obloukem a způsoby výpočtu potřebného rozšíření vozovky. V praktické části práce jsou mezi sebou porovnávány vlečné křivky generované různými programy a jsou srovnávány rozdíly. Pro ověření tvaru a rozměrů generovaných vlečných křivek, bylo provedeno zamření vlečné křivky reálného vozidla. Takto získaná křivka byla porovnána s generovanou a vyhodnoceny rozdíly. Z porovnávaných programů byl vybrán referenční, a jeho výstupy byly aplikovány na návrh pozemní komunikace dle platných předpisů. Výsledky získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikovaných metodik s názvem: „Metodika pro rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích a aplikaci vlečných křivek vozidel“. V závěru jsou shrnuty výsledky disertační práce.
The dissertation deals with application of simulated swept paths of vehicles to road designs. Using software which generates simulated swept paths makes new demands on the designer, but Czech regulations do not stipulate the appropriate method of applying swept paths. The theoretical part of the dissertation analyses the theory of how a vehicle moves when passing through a horizontal road curve and a method of calculating a necessary extent of widening the road. The practical part compares swept paths generated by various software programs and differences between them. In order to verify the shapes and dimensions of the swept paths generated, the swept path of a real vehicle was measured. This swept path was then compared with the one generated, and the differences between them were evaluated. One of the software programs was chosen as a reference program, and its output was applied to a road design pursuant to valid regulations. The results obtained within the dissertation were used to develop certified methodology titled: „Methodology of widening road lanes in horizontal curves and of application of vehicles’ swept paths “.
Description
Citation
ČEPIL, J. Optimalizace návrhových prvků pozemních komunikací pomocí vlečných křivek vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - předseda, doc.Ing. Katarína Bačová, Ph.D. - oponent, Doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. - oponent, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - člen, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - člen, doc. Dr. Ing. Michal Varaus - člen, prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. - člen, Ing. Mojmír Nejezchleb - člen
Date of acceptance
Defence
Disertační práce, resp. její téma je velmi aktuální, protože se s tímto problémem setkávají řidiči dnes a denně v běžném životě. Jakákoliv doporučení pro zlepšení a optimalizaci návrhových parametrů pro průjezd obloukem jsou přínosná a pomohou k plynulosti jízdy a eliminaci poškození např. obrubníků apod. Doktorand prokázal, že se v oblasti řešení problematiky velmi dobře orientuje a má řadu teoretických znalostí a praktických zkušeností a řešením uvedené problematiky. Práce je na velmi dobré úrovni a je přínosem pro navrhování pozemních komunikací. Při obhajobě prokázal, že se znalostí věci je schopen velmi dobře věcně reagovat na položené dotazy a připomínky. Otázky a odpovědi: U jednopruhové silnice je třeba také rozšířit vnější pruh, po kterém jede nákladní auto? Jak lze uplatnit výsledky Vašeho výzkumu u kruhových okruhů? S odpovědí na obě otázky souhlasím. Vliv rychlosti vozidla na příčné vybočení, rozsah měření (Masarykův okruh). Programy k simulaci vlečných křivek. Uchazeč zodpověděl se znalostí problematiky. Jaká byla chyba měření GPS? Byly měřeny geometrie skutečných oblouků? Jak se liší volný průjezd obloukem s vázaným k předepsané geometrii? Byla provedena korelační analýza k dalším parametrům – rychlost, středový úhel? Doktorand všechny otázky zodpověděl. Je dostačující dodržet složený oblouk pro správné projetí oblouku? Ano, ale při jiném návrhu větších poloměrů oblouku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO