Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent

Abstract
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
The dissertation is focused on the optimization of technological processes in the production of the outer bearing ring. The first part of the research was focused on the latest trends in the production of bearings. In the experimental part the technological processes of production were analyzed from the choice of the semi-finished product to the optimization of finishing technologies for machining the outer diameter of the bearing ring.
Description
Citation
OTOUPALÍK, J. Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-05-21
Defence
Práce řeší vysoce aktuální problém oboru strojírenské technologie a její výsledky je možné chápat jako využitelný soubor vědecko-technologických informací pro oblast strojírenské technologie. Práce byla zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. Pro experimenty byla využívána moderní měřicí technika. Práce má vysokou odbornou úroveň, doktorand prokázal schopnost vědeckého přístupu při řešení daného tématu. Práce vykazuje hluboké teroretické i praktické znalosti doktoranda v uvedené oblasti v lze ji považovat za přínosnou pro praxi i pro další rozvoj v tomto vědním oboru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO