Knihovna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce zpracovává dokumentaci pro povolení stavby městské budovy v Ivančicích.Jedná se o stavební úpravu objektu.Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím dochází ke změně vnějších rozměrů objektu na 18,855x15,955 m. Objekt bude zastřešen valbovou střechou na krokevní soustavě. Hlavní vchod do objektu je z jižní strany, za kterým je zádveří umožňující přístup do místnosti s posezením s občerstvením a dále do vstupní chodby, kde se nachází bezbariérový výtah a dvouramenné přímočaré schodiště umožňující přístup do 2NP.Po levé straně výtahu se nachází chodba směřující do technické místnosti a šatny pro zaměstnance. Ze vstupní chodby je přístup do šaten pro veřejnost, počítačové učebny a zázemí personálu. Po vstupu ze zádveří do vstupní haly se nachází WC pro invalidy a také vstup na sociální zařízení oddělené zvlášť pro muže a ženy. Sociální zařízení pro muže obsahuje dvě samostatné WC kabiny, předsíň, samostatnou uzavřenou místnost s pisoárem umývárnu s úklidovou místnosti. Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě samostatné uzavíratelné WC kabiny, předsíň a umývárnu. Ze zádveří je přístup na chodbu umožňující do šatny pro personál a také do umývárny a WC pro personál. Při návrhu změn byl kladen důraz na zachování původního vzhledu budovy. Změnila se převážně dispozice objektu.Objekt splnuje předepsané normy a vyhlášky
he diploma thesis prepares the documentation for permission of the construction of the town building in Ivančice.This is a building modification of the building.The object will be insulated from the outside of the polystyrene tl. 200 mm and thus the external dimensions of the building are changed to 18,855x15,955 m. The building will be roofed with a honeycomb roof on the crown system. The main entrance to the building is from the south side, behind which is a doorway allowing access to a room with a refreshment sitting and further to the entrance hall where there is a lift barrier and a two-line straight staircase allowing access to 2NP.On the left side of the elevator there is a corridor leading to technical rooms and cloakrooms for employees. From the entrance hall there is access to the closets for the public, computer rooms and staff backgrounds. After entry from the entrance hall to the entrance hall there is a toilet for the disabled and also access to social facilities separated separately for men and women. The sanitary facility for men includes two separate WC cabins, a hallway, a separate enclosed room with a urinal, a washroom with a cleaning room. Sanitary facilities for women include two separate closable WC cabins, a hall and a washroom. From the entrance there is access to the corridor allowing to the cloakroom for staff as well as to the washroom and toilet for the staff. When designing changes, emphasis was placed on preserving the original appearance of the building. The layout of the building has changed. The object meets the prescribed standards and regulations
Description
Citation
PŘIBYLOVÁ, B. Knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,
Date of acceptance
2019-01-28
Defence
Studentka prezentovala projekt administrativní budovy s využitím jako pobočka pojišťovny v Brně-Bystrci, s prostorem pro kavárnu. Projekt je řešen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Prezentovala též návrhy skladeb konstrukcí a jejich tepelně technické posouzení. Studentka reagovala na všechny otázky oponenta. Následovala rozprava s komisí: Otázky: 1)řešení základových pasů pod patkami. St:specifikovala řešení zákl.konstrukcí. 2) Chybějící zakreslení věnců v řezu St.:chybějící pouze v řezech, ve výkresech stropů se nachází 3) Založení schodiště na vrstvě izolantu? St: TI je navržena jako přerušená, chyba v zakreslení 4) Zakreslení prefabrikovaného schodiště? Chybí vyznačení osazení pref.dílce St: chyba v zakreslení 5) Řešení uložení schodiště? St: popsala navržené řešení 6) Přeprava prefabr.dílců schodiště proběhne jak? Proč je použití systému spiroll? St.zodpověděla, vč.návrhu ekvivalentu 7) Materiál Ti střechy, tloušťky - nesrovnalosti ve výkresech, otázky na označení použitých materiálů a jejich vlastnosti a důvod použití St: popsala navržené řešení 8) Byl řešen nějaký kritický detail? St:nebyl 9) Založení výtahových šachet - řešení, hloubka St: v projektu není řešeno 10) Jak je řešeno větrání a vytápění garáží? St: řešení je jako nevytápěné garáže 11) Užití TI v nevytápěných garážích? Druh roznášecí vrstvy? Podkladní mazanina z PB nebo ŽB? St: užit asfaltový povrch, roznášecí povrch pod ním je z z 6cm betonové mazaniny, podkladní mazanina PB. 12) Podotknuto na chyby v zakreslení, zmatečné šrafy. 13) Jak zajistíte krytí výztuže v základových konstrukcích? St.: neodpověděla. 14) Kde se nachází základová spára? St: odpověděla chybně 15) Řešení pro akustický útlum obvodových konstrukcí St: aku izolace tl.60mm minerálnímí deskami D Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO