Nástavba bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá nástavbou bytového domu v brně, který se nachází v řadové zástavbě. Cílem práce je navržení nových nosných konstrukcí tak, aby přitížení na stávající konstrukce bylo co nejmenší z důvodu velmi nízkých rezerv v únosnosti stávajících zděných stěn. Obsahem práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu, technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace a vizualizace. Vnitřní síly byly zjištěny pomocí výpočtové programu scia engineer.
The diploma thesis deals with superstructure of apartment building in brno, which is located in a row house construction. The goal of the diploma thesis is to design new supporting structures and minimize the load from these construction because of low reservs in the load capacity of the existing supporting walls. the thesis contains a technical report, analysis of statics, drawing documentation and visualization. The internal forces were executed by software scia engineer.
Description
Citation
KOLLÁRIK, A. Nástavba bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Zich Jak je provedeno vyztužení rámového rohu? Student odpověděl. Jaký byl zvolen výpočtový model a okrajové podmínky? Jak bylo uvažováno podloží? Student odpověděl. Jaké vycházely šířky trhlin? Jak bylo stanoveno kritérium pro mezní šířku trhlin? Student odpověděl. Jaká je maximální hladina vody v nádrži? Student odpověděl. Jak jsou řešeny pracovní spáry a těsnění? Student odpověděl. Jak bylo řešeno vyztužení stěn na normálovou sílu? Student odpověděl s dopomocí. Ing. Huryta Jak je zajištěna vodotěsnost nádrže? Na jaký mezní stav byla konstrukce navržena? Student odpověděl. Jakými prvky je definována poloha výztuže? Student odpověděl. Jak uvažována hladina podzemní vody? Student odpověděl.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO