Využití nástroje MATLAB Coder pro automatické generování C kódu pro mikrokontroléry dsPIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Generování kódu C z MATLABu může představovat mocný nástroj u široké škály inženýrských problémů. Zejména pak u operací ve kterých MATLAB vyniká, zahrnujících operace s maticemi a některé z vestavěných funkcí, může převod kódu představovat výrazné urychlení vývoje jejich aplikací. Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti generování kódu C pomocí balíku MATLAB Coder. Jelikož byla dokumentace k MATLAB Coderu shledána jako nedostatečná, byl do práce začleněn také teoretický základ pro použití tohoto balíku a to spolu s jednoduchými ukázkami možných aplikací. Dále byl navržen a popsán nástroj pro automatcké generování kódu pro řízení laboratorního modelu DC motoru využívající mikrokontrolér dsPIC. Jednotlivé kroky byly popsány a doplňují tak stávající dokumentaci. Závěrem práce je testováno generování kódu také pro vybrané funkce. Díky tomu mohou být nastíněna jistá omezení a obecně také vhodnost jak vytvořeného nástroje, tak také balíku MATLAB Coder.
Generating C code from MATLAB can be a powerful tool for a wide range of engineering problems. Especially in cases where MATLAB excels, including matrix operations and some of the built-in functions, code conversion may represent a significant assistance in their development. The aim of this master's thesis is to explore the possibilities of generating C code using MATLAB Coder App. As the documentation for MATLAB Coder was not found sufficient a theoretical basis for the use of this tool was introduced along with simple examples of possible applications. Next, code generation for controlling a laboratory DC motor using a microcontroller dsPIC was made automatic and controlled directly from a single MATLAB script. Individual steps were described to supplement existing documentation and to allow for an easy use. Finally, selected functions were tested for code generation. As a result, certain limitations can be outlined, as well as suitability of both the created tool and the MATLAB Coder App.
Description
Citation
MÁCHA, T. Využití nástroje MATLAB Coder pro automatické generování C kódu pro mikrokontroléry dsPIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student v prezentaci DP představil řešené téma Využití nástroje Matlab Coder pro automatické generování C kódu pro mikrokontrolery dsPIC. Po ukončení prezentace a přečtení posudků oponenta a vedoucího práce odpovídal student na otázky položené oponentem v posudku. Dále student odpovídal na dotazy zkušební komise, směřující např. na možnost generování kódu vnořených funkcí v matlabu, na možnost generování kódu dle průmyslových standardů třeba pro automotiv aplikace a na praktické využití dané práce. Presentaci DP, stejně jako samotnou práci hodnotila komise jako výbornou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO