Hodnocení kvality ventilu termostatu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Automobilový termostat v dnešní době výrazně přispívá k možnosti snížit produkované emise výfukových plynů. Srdcem novodobého termostatu je sestava kulového ventilu, kterou se také zabývá tato diplomová práce. Nejprve je rozebrána podstata kvality ventilu automobilového termostatu s volbou následně hlouběji zkoumaných vlastností. Dále je popsán výrobní proces kulového elementu a teflonového těsnění. Následně je zkoumán problém zvýšené tvorby neshodných výrobků v produkci se zaměřením na analýzu tvaru kulového elementu a texturu povrchu teflonového těsnění ventilu. V závěru jsou formulována doporučení pro praxi s ohledem na snížení vícenákladů spojených s nekvalitou produkovaných dílů a doporučen další postup v řešené problematice.
The automotive thermostat currently contributes significantly to the potential to reduce the output of the exhaust gases. The heart of the modern thermostat is the ball valve assembly which also deals with this master‘s thesis. First of all the principles of the quality of the automotive thermostat are described with the choice of further deeper examined properties. The manufacturing process of a ball element and PTFE sealing ring is described. Subsequently the problem of increased production of nonconforming products in production is studied focusing on the surface texture of teflon ring and shape analysis of the ball element. Finally a recommendation for practice with regard to the reduction of additional costs associated with poorly manufactured part is created and further action on this issue is recommended.
Description
Citation
KROPÁČ, O. Hodnocení kvality ventilu termostatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Šrámek (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student začal obhajobu závěrečné práce faktickou ukázkou produktů a dílčích komponent. Dále přešel k prezentaci DP, složené z obsahu, slovního popisu motivace k tématu, dále definoval požadavky kvality na konkrétní element termostatu, popsal výrobní proces a vysvětlil možné vady, které při výrobě mohou nastat. Další slide se zaměřoval na teflonové těsnění, co by nedílnou součást termstatu. Následoval popis procesu zkoušení ventilu ve výrobě, analýza vybraných parametrů ventilu, sběr vzorků a dat, hodnocení vybraných vstupních hodnot, v rámci analýzy se zeměřoval na drsnost povrchu. Dále student uvedl doporučení pro praxi v rámci kulového elementu a pro teflonové těsnění. Na otázky oponenta měl student již vypracovány odpovědi pomocí prezentace, za pomoci obrázků a faktického kulovitého elementu. Otázky odpověděl v požadovanm rozsahu. Doplňující otázky komise: H.P. Statistika neshodných ventilů, máte výstupy a analýzu neshodných výrobků? St.: odpověděl v požadovaném rozsahu. V podniku užívají FMEA, ovšem s chybovými vstupními hodnotami. Daný problém nebyl řešen přímo Ishikawou, ale pouze diskuzí zainteresovaných osob. Jaké opatření přijali v rámci řešení daného problému? St.: odpověděl v dostatečném rozsahu a srozumitelně. Zakomponovali jste změnu do systémových procesů firmy? St.: odpověděl v požadovaném rozsahu. J.Š.: V oblasti měření tvaru, jakou metodu v rámci kolika měřících bodů jste zvolili? St. odpověděl srozumitelně a logicky v požadovaném rozsahu. Jaké používáte snímače? St.: odpověděl v požadovaném rozsahu. Jaké parametry textury povrchu jste vyhodnocovali při měření? (druhového třídění) St.: neodpověděl v celkovém rozsahu, pohyboval se v základních údajích. Jar. Š.: V oblasti zákaznických požadavků: Jak se řeší vstupní nákup materiálů (dodavatelská činnost)? St.: odpověděl v požadovaném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO