Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních rodinných podniků ve vinařském sektoru

Abstract
Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v České republice s ohledem na výsledky výzkumu literatury. V důsledku kvantitativního výzkumu byly navíc zkoumány vztahy mezi hlavními konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podniku, a to s ohledem na generační fázi rodinných firem. Otevřené kódování bylo použito v prvním výzkumu. Použití testu Mann-Whitney U umožnilo určit významný rozdíl mezi využitím konkurenční taktiky vybranými rodinnými firmami s ohledem na generační fázi. Aplikací korelační a regresní analýzy výzkum pomohli zjistit vztahy mezi konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podnikání obecně a taky vzhledem ke generační fáze vybraných vinařských rodinných firem v České republice.
Two empirical researches have been conducted: qualitative and quantitative. The result of the qualitative research as a pilot study was the understanding of the current situation and creating of a conceptual framework of the family business in the wine sector in the Czech Republic considering the results of a literature research. As a result of the quantitative research, the relationships between the main competitive tactics and family business performance were investigated, moreover, in regard to generational stage of family firms. The open coding was used in the first research. Using the Mann-Whitney U test allowed to determine the significant difference between utilization of competitive tactics by selected family firms with regard to the generational stage. By applying correlation and regression analysis, the research detected the relationships between competitive tactics and family business performance in general and taking into account the generational stage of the selected wine family firms in the Czech Republic.
Description
Citation
MURÍNOVÁ, A. Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních rodinných podniků ve vinařském sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) doc. Ing. PhDr. Aleš Gregar, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-04-26
Defence
Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů: - Jsou výsledky Vaší práce uplatnitelné i v jiném oboru národního hospodářství, např. stavebnictví? - Obecně by bylo vhodné blíže specifikovat vymezení generační strategie u rodinných firem, což je základ pro zdůvodnění dosažených výstupů. - Požaduji bližší specifikace a zdůvodnění konstatování, že závislost mezi orientací na kvalitu a výkonnost je silnější u druhé a následné generace. - Výše uvedené konstatování však neplatí u vztahu mezi nákladovostí a výkonností, požaduje podrobnější zdůvodnění. - Snad nelze plně souhlasit u ověření hypotézy H3, že není rozdíl ve vnímání inovačních procesů u různých generací rodinných firem, nebo je to pouze specifikum vinařských rodinných podniků? Prosím toto konstatování porovnat v ověření hypotézy H3a. - Rovněž by se předpokládal jiný výsledek při ověřování vztahu mezi marketingem u různých generací z hlediska jeho využívání. - Autorka správně konstatuje, že závažným problémem vinařských rodinných firem v ČR je absence přesné definice rodinného podniku. V české legislativě neexistuje žádná zjevná definice rodiny. Je tomu tak v době obhajoby této práce? - Na straně 18, obr. 1, jste použila metodu brainstormingu pro formulaci výzkumných otázek a hypotézy. V jaké skupině byl výzkum proveden a jaké výsledky jste dosáhla? Jaké máte zkušenosti s touto metodou? - Na stránce 137 uvádíte, že při testování používáte Pearsonův korelační koeficient H4, v Tab. 40 (str. 138) však používáte Spearmanův koeficient (jako u všech H1-H3) hypotéz). Je to chyba, nebo jaký to má důvod? - Jaké jsou vaše zkušenosti se shromažďováním výzkumných dat, jaká jsou vaše doporučení pro sběr výzkumných dat s vlastníky a manažery rodinných podniků? - Očekáváte, že výsledky vašeho výzkumu se dostanou také k majitelům manažerům rodinných podniků ve vinařském sektoru, jak by se to dalo udělat? - V souhrnu výsledků výzkumu (kap. 7), jsou návrhy na pokračování výzkumu. Předpokládáte, že budete pokračovat v tomto výzkumu a ve které oblasti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO