DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VNITROPODNIKOVOU KOMUNIKACI

Abstract
Cílem práce je podat ucelenou informaci o možnostech autentizace, kombinace autentizačních faktorů a začlenění této problematiky do podnikové komunikace. Práce se zaměřuje na tuto problematiku a specifikuje možnosti získání autentizačních informací, dále analyzuje metody autentizace, identifikace a autorizace. Zkoumaná je využitelnost biometrických technologií, princip funkčnosti, příklady jejich použití, jejich vliv, výhody a nevýhody, které přinášejí. Přirozený, snadno dostupný, a tedy vhodný nástroj pro efektivní a bezpečnou komunikaci je autentizace zahrnující dynamický biometrický podpis. Problematika technologie dynamického biometrického podpisu a jeho implementace jsou zkoumány z komplexního hlediska včetně provedených experimentů. Z výzkumu vyplývá, že dynamický biometrický podpis dokáže sloužit jako metoda podporující bezpečnou podnikovou komunikaci a zredukovat autentizační rizika ve společnostech i pro jednotlivce.
The aim of this thesis is to provide comprehensive information on the possibilities of authentication, combination of authentication factors and the integration of this issue into corporate communication. The work focuses on this issue and specifies the possibilities for obtaining authentication information, analyses the authentication methods, identification and authorization. It examines the applicability of biometric technologies, the principle of their functionality, examples of their use, their impact, the advantages and disadvantages they bring. A natural, easy-to-use, convenient tool for effective and secure communication is authentication including the dynamic biometric signature. The issues of the dynamic biometric signature technology and its implementation are examined from a comprehensive perspective involving experiments. The research proved that the dynamic biometric signature can serve as a method for supporting secure corporate communication and reduce authentication risks in companies and for individuals.
Description
Citation
HORTAI, F. DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VNITROPODNIKOVOU KOMUNIKACI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-02-14
Defence
Doktorand odpověděl na dotazy oponentů: - kterým směrem bude autor práce pokračovat ve svém výzkumu. - Jaký test byl použit u hypotéz na str. 113 a114? - Objasněte tvrzení „Stres nemá žádný vliv na podpis“ na str. 115., popř. str. 56. - Jaký další vývoj očekáváte v problematice dynamického biometrického podpisu. - Jsou v práci uvedené vědecko-výzkumné výsledky přímo aplikovatelné v podnikové praxi? Existuje verifikátor / společnost, která bude schopna výstupy vaší práce využít? - Jakým směrem byste dále chtěl svou práci rozvíjet?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO