Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva

Abstract
Disertační práce je zaměřena na zkoumání adhezních vlastností fasádních obkladů ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva v kombinaci s vysokopevnostními pružnými lepícími/montážními systémy. Tyto systémy umožňují realizaci efektivních konstrukčních spojů a nabízejí řešení s rovnoměrným rozložením napětí umožňující přenos i velkých zatížení za současného snížení hmotnosti celé konstrukce, s čímž mnohdy souvisí i značné snížení finančních nákladů. Přesto této oblasti byla doposud věnována velice malá pozornost. Nejedná o řešení, které by bylo řádně zakotveno v technických normách, či v povědomí projektantů, architektů a zhotovitelů. Cílem předložené disertační práce je charakterizace adhezních vlastností vybraných zástupců fasádních obkladů ze dřeva a na bázi dřeva pro účely aplikace lepeného spoje v systému provětrávané fasády. K definici adheze fasádních spojů jsou použity numerické i experimentální metody zahrnující různé okrajové podmínky. Hlavním závěrem předložené práce je charakterizace základních parametrů, které ovlivňují adhezi, účinnost a kvalitu lepených fasádních spojů. Sekundárním závěrem je sestavení jednoduchého metodického postupu pro zkoušení a implementaci lepených fasádních spojů. Přínosem práce je celkové rozšíření současného stavu poznání oblasti lepených fasádních spojů.
The presented dissertation thesis is focused on investigating the adhesive properties of façade cladding made of wood and wood-based materials in combination with flexible adhesion/assembly systems. The systems allow the implementation of effective construction joints and provide a solution with uniform stress distribution which allows the transfer of heavy loads, while simultaneously reducing the weight of the entire structure, which is also often connected with substantial cost reductions. Despite all that, little attention has been paid to this area so far. It is not a solution which is properly embodied in technical standards or in designers´, architects´ and contractors´ awarenesses. The aim of this dissertation is to characterise adhesive properties of selected façade cladding representatives made of wood and wood-based materials for the purposes of bonded joint application in a ventilated façade system. To define adhesion of façade joints, numerical and experimental methods are used, taking also various limit conditions into account. The main conclusion of the dissertation is the characterisation of basic parameters which influence adhesion, effectiveness and quality of façade glued joints. The secondary conclusion is the compilation of a simple methodical procedure for testing and implementing façade glued joints. The dissertation also makes a contribution by extending the current state of knowledge of façade adhesive joints.
Description
Citation
NEČASOVÁ, B. Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - oponent, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - oponent, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - člen, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - člen, Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - člen, Ing. Petr Andrys - člen, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - člen, prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - člen, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen
Date of acceptance
Defence
Disertační práce je velmi komplexní o problematice lepených spojů fasádních oblouků a materiálů na bázi dřeva. Poznatky z experimentální části jsou velmi dobře uplatnitelné ve stavební praxi. Široká publikační činnost svědčí o schopnosti doktorandy publikovat získané výsledky. Teze shrnují poznatky získané při zpracování disertační práce. Práci i teze je možno hodnotit jako velmi nadstandartní. Otázky a odpovědi: Citlivostní analýza naměřených dat, s jakou pravděpodobností je lepený spoj s pevnostními vlastnostmi výhodnější než spoj montovaný? Doktorand na otázku odpověděla uspokojivě. Vliv způsobu namáhání lepeného spoje, hlavní faktory jako proměnné – jaké jsou? Trvanlivost lepeného spoje s ohledem na změnu vlhkosti a teplotních poznatků? Student má přehled. Byl v rámci práce řešen vliv konstantní teploty lepeného materiálu? Jak dlouho trvá aktivace lepeného spoje? V pořádku vše zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO