2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Model hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnosti podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dušková, Monika; Kocmanová, Alena; Kajanová, Jana; Paseková, Marie; Váchal, Jan
  Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení přínosu moderních technologií ve vztahu k udržitelnému rozvoji v podnicích, které ve svém výrobním procesu využívají tzv. klíčových vznikajících technologií (z angl. Key Enabing Technologie). Vzhledem k multidisciplinárnosti těchto technologií a jejich významnému vlivu na sociální a environmentální témata současné společnosti je nutné hodnotit výkonnost podniku, které je využívají, komplexněji. To ukázala i podrobná literární rešerše. Cílem práce je vytvořit model hodnocení přínosu moderních technologií v podnicích zpracovatelského průmyslu, který zohledňuje principy udržitelného rozvoje. K tomu je nutné určit relevantní ukazatele výkonnosti podniku. Pro dosažení cíle jsou využity různé statistické metody, zejména modelování pomocí strukturních rovnic. Výsledný model je poté aplikován na konkrétní podnik v rámci pilotního testování.
 • Item
  Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav; Dohnalová, Zuzana; Rozmahel, Petr; Vochozka, Marek
  Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typického představitele generace Y na trhu finančních produktů a na základě těchto charakteristik vytvořit model zákazníka generace Y na trhu finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie. Na základě literární rešerše byly vymezeny pojmy „generace Y“ a „vybrané poznatky z behaviorální ekonomie“. Literární rešerše vedla také ke stanovení dotazníku, který sloužil pro získávání primárních dat výzkumu. Pomocí sekundárního výzkumu bylo charakterizováni spotřebitelé na trhu finančních produktů. Sekundární výzkum byl zaměřen na formu placení; vztah k technologiím v souvislosti s financemi; hotovostní a bezhotovostní platby; vztah ke kryptoměnám; vztah k úsporám; digitální transformaci bankovnictví; finanční chování českých domácností. Primární výzkum se zaměřil na získání informací v oblasti behaviorální ekonomie, konkrétně jakým předsudkům česká generace Y podléhá; a dále na to, jaké produkty finančního trhu česká generace Y využívá a její vztah k rizikům, poskytovaným informacím a na spokojenost s produkty. Data z primárního výzkumu byla použita jako vstupní data pro modelování pomocí strukturálních rovnic. Díky této metodě byly nalezeny vzájemné vztahy mezi vybranými produkty; charakteristikami zákazníků a heuristikami. Přínosem této práce je charakteristika zákazníků na vybraném trhu. Jedná se o odvětví, které pomalu vstupuje do období digitalizace, pochopení mladé generace, která dnes tvoří třetinu zákazníků tohoto trhu, je pro společnosti klíčové. Je to z toho důvodu, že pokud nebudou společnosti schopny reagovat na měnící se potřeby mladších generací, mohou přicházet o své zákazníky, a tedy i o tržby.
 • Item
  Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Pekárek, Jan; Dostál, Petr; Jašek, Roman; Lenort, Radim; Zinecker, Marek
  Předložená disertační práce se zabývá problémem rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Jádrem práce je matematický optimalizační model, který je implementován v jazyce výpočetního software MATLAB. Model je tvořen několika dílčími celky představující samostatné modely zkoumaných veličin. Jednotlivé kapitoly práce postupně popisují tyto dílčí modely. Dílčí modely jsou: model poptávky po nabíjecí službě, model nabídky nabíjecí služby, simulátor nabíjení, optimalizační model a metoda řešení modelu. Optimalizační model je zrychlen paralelizací na grafické kartě. Optimalizační metoda je navržena jako zvláštní implementace genetických algoritmů na populaci stromově strukturovaných jedinců. Závěrečná kapitola pojednává o ekonomických aspektech zkoumaného problému, o důsledcích zjištění a o roli, kterou optimalizační model v uvažovaném kontextu hraje. Hlavní přínos práce spočívá ve formulaci zkoumaného problému do podoby matematického modelu, doprovodných analýzách a zdůvodněních. Libovolný uživatel disponující aktuálními reálnými daty pak může tuto práci spolu s přiloženými skripty použít a pomocí nich nalézt odpovědi na otázky týkající se vztahu elektromobility a nabíjecí infrastruktury.
 • Item
  Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních rodinných podniků ve vinařském sektoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Murínová, Anastasia; Koráb, Vojtěch; Gregar, Aleš; Korytárová, Jana; Váchal, Jan
  Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v České republice s ohledem na výsledky výzkumu literatury. V důsledku kvantitativního výzkumu byly navíc zkoumány vztahy mezi hlavními konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podniku, a to s ohledem na generační fázi rodinných firem. Otevřené kódování bylo použito v prvním výzkumu. Použití testu Mann-Whitney U umožnilo určit významný rozdíl mezi využitím konkurenční taktiky vybranými rodinnými firmami s ohledem na generační fázi. Aplikací korelační a regresní analýzy výzkum pomohli zjistit vztahy mezi konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podnikání obecně a taky vzhledem ke generační fáze vybraných vinařských rodinných firem v České republice.
 • Item
  Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Poláček, Tomáš; Dohnal, Mirko; Dostál, Petr; Koutský, Jaroslav; Váchal, Jan
  Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.