Návrh typu a zapojení parní turbíny pro konkrétní lokalitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem typu a zapojením parní turbíny pro rekonstrukci strojní části teplárny. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je uveden teoretický výklad k teplárenství, parním turbínám, tepelným oběhům a jednotlivým komponentám tepelných elektráren. Druhá část diplomové práce popisuje projekční návrh a výpočet tepelných schémat na základě parametrů turbín, které vycházejí z nabídkového řízení společnosti Tenza, a.s. V závěru práce je uveden výpočet zjednodušené technicko-ekonomické studie. Výstupem práce je doporučení konečné varianty realizace pro zákazníka.
This master's thesis is deals with type designing and implementing the steam turbine to the machine part of heat plant in reconstruction. The thesis consists of two parts. First part is theoretical explanation of the heating industry, steam turbines, thermal cycles and components of thermal power plants. Second part of the thesis describes the design and calculation of thermal diagrams based on turbine parameters, which were provided from Tenza, a.s. tender. There is a simplified calculation of technical-economic study in the conclusion of the thesis. The thesis output is recommendation of single final implementation solution for customer.
Description
Citation
KALINA, L. Návrh typu a zapojení parní turbíny pro konkrétní lokalitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student zodpověděl dotazy oponenta při obhajobě. Dotazy členů komise při obhajobě závěrečné práce: Nesehnal jste řez strojem Envigen? Jak byste stanovil účinnost zařízeni Envigen? Řešil jste v práci také výnosy a provozní náklady? Co zákazník chtěl, teplo, či elektřinu? Jakou účinnost tepelného oběhu jste zjistil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO