Optimalizace tepelného zpracování odlitků ze slitin Al

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na tepelné zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 a sledování vlivu chladícího média na její mechanické vlastnosti. První část práce se zabývá obecným popisem slitin hliníku, jejich chemickým složením, chováním a mechanickými vlastnostmi, se zvýšenou pozorností na slitiny Al-Si-Mg. Tato část je následována shrnutím běžně užívaných kroků tepelného zpracování slitin hliníku. Třetí část práce je poté věnována experimentu. Odlitky a zkušební tyčinky byly odlity metodou vytavitelného modelu ve společnosti Alucast, s.r.o. Po rozpouštěcím žíhání se odlitky a vzorky rychle ochladily ve čtyřech různých lázních. Následně byly všechny tyto vzorky podrobeny zkoušce tahem, kde byly vyhodnoceny jejich mechanické vlastnosti (mez pevnosti, mez kluzu a tažnost). Stejně tak byla pomocí mikroskopu vyhodnocena i dosažená mikrostruktura po tepelném zpracování. V poslední části jsou shrnuty dosažené výsledky.
This master’s thesis focuses on the heat treatment of the aluminium alloy AlSi7Mg0,6 and also investigates the effects of different coolants usage on its mechanical properties. First part is dedicated to the description of aluminium alloys, their chemical composition, behaviour and mechanical properties with particular attention to the Al-Si-Mg alloys. This part was followed by the summary of commonly used heat treatment of aluminium alloys. The third part is dedicated to the experiment. Castings and test specimens were wax casted at Alucast, s.r.o. company. After annealing, the samples were quickly cooled down in four different coolants and underwent tensile testing. Their mechanical properties (tensile strength, yield point and ductility) were evaluated as well as microstructure. In the last part, the achieved results are presented.
Description
Citation
OSTRÉZÍ, B. Optimalizace tepelného zpracování odlitků ze slitin Al [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Slévárenská technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) Ing. Jarmil Cileček (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Igor Láník (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka Barbora Ostrézi svou prezentací seznámila zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byla studentka vyzvána k zodpovězení otázky oponenta, kterou zodpověděla. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Vaše zmíněná zkušební tělesa jsou poměrná nebo nepoměrná? Jsou precipitáty opravdu koherentní nebo nekoherentní? Která ze sledovaných vlastností měla nejvyšší dopad na mechanické vlastnosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO