Kontrola bezpečnostního mechanismu přípojných vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnostního mechanismu, který je součástí nákladního automobilového přívěsu. Tento mechanismus zajišťuje bezpečné a pevné spojení kontejneru s přívěsem. Přepravovány jsou primárně odvalovací kontejnery dle německé normy DIN 30 722. V úvodní části práce je zpracován aktuální dopravní stav a nehodovost v České republice. Dále jsou definovány legislativní požadavky na bezpečnostní prvky přívěsové techniky pro silniční dopravu. Následuje rešerše průmyslových řešení zajišťovacích mechanismů. Poté byly provedeny výpočty pro zjištění potřebné velikosti zajišťovací síly. Následně byla analyzována kinematika mechanismu. Po kontrole kinematiky byla provedena pevnostní kontrola vybraných prvků mechanismu. Dále byla provedena optimalizace konstrukce příčníku, na kterou navazovala opět pevnostní kontrola. Pevnostní kontroly byly prováděny jak analytickou metodou, tak metodou konečných prvků. Na závěr byla vypracována výkresová dokumentace. Diplomová práce byla zpracovávána ve spolupráci s firmou SVAN Chrudim s.r.o.
This diploma thesis is engaged in the analysis of a safety mechanism, which is a part of a truck trailer. This mechanism provides a safe and firm connection of a container to the trailer. Primarily abroll containers according to German standard DIN 30 722 are being transported. The introductory part of the thesis deals with the current traffic condition and the accident rate in the Czech Republic. Legislative requirements for safety elements of trailer technology for road transportation are further defined. They are followed by a recherche of industrial solutions for securing mechanisms. Consequently calculations to obtain necessary securing force were performed. An analysis of the mechanism kinematics was carried out then. A structural check of selected mechanism elements was carried out following the kinematics check. Further, an optimalization of a transom design was carried out followed by another structural check. The structural checks were carried out using both the analytical method and the finite element method. In conclusion design documentation was elaborated. This diploma thesis was elaborated in cooperation with the SVAN Chrudim s.r.o.
Description
Citation
PANTŮČEK, M. Kontrola bezpečnostního mechanismu přípojných vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Diplomant obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO