Návěsné rypadlové zařízení za traktor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh přídavného rypadlového zařízení s bočním posuvem pro zemědělský traktor s výkonem 50 až 70 kW. Rypadlové zařízení je ovládáno pomocí hydraulického obvodu. Hlavním prvkem je zde nezávislé čerpadlo s dodávkou 40l/min, které je poháněno přes převodovku pomocí kardanového hřídele. Hydraulický obvod byl navržen tak, aby teplota hydraulická kapaliny nepřesáhla povolenou mez. Významnou roli zde hraje připojení k traktoru, kde bylo použito modifikovaného tříbodového závěsu. Toto spojení traktoru s rámem podkopu zajistí dostatečnou tuhost při provádění výkopových prací. Při výpočtu rypného odporu byla uvažována zemina 4. třídy, tedy těžce rozpojitelná hlína nebo jílovitá hlína. Z výpočtu vyplívá, že lze s tímto strojem pracovat s podkopovými lžícemi o šířce až 500 mm. Pevnostní analýza výložníku byla provedena v programu Ansys Workbench 2019. Byly stanoveny bezpečnostní koeficienty pro jednotlivé součásti. Celkový bezpečností koeficient je zde roven 1,7.
The aim of this thesis is a design of an additional excavator with side shift for agricultural tractor with power from 50 to 70 kW. The excavator is controlled by a hydraulic circuit. The main element here is an independent pump with a 40l / min supply, which is driven by a gearbox using a cardan shaft. The hydraulic circuit has been designed so that the temperature of the hydraulic fluid does not exceed the allowable limit. An important role is played by the connection to the tractor where was used a modified three-point hitch. This coupling of the tractor with the frame of excavator ensures sufficient rigidity when performing excavation work. When calculating the excavation resistance, was considered the soil of the 4th class, this is hard-to-disconnect soil or clay. The calculation implies that the machine can be used with backhoe buckets up to 500 mm wide. Strength analysis of boom was performed in Ansys Workbench 2019. Safety coefficients were determined for individual components. The overall safety coefficient is equal to 1.7.
Description
Citation
JURÁK, P. Návěsné rypadlové zařízení za traktor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Heneš (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jiří Štoček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Diplomant obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO