Vliv umístění Al odlitků v peci tepelného zpracování na mechanické vlastnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá umístěním hliníkových odlitků v peci tepelného zpracování a jeho vlivem na mechanické vlastnosti. Jako zkušební vzorky se pro experimentální část použily tahové tyčky, které byly odlity z podeutektického siluminu AlSi7Mg0,6. Tyto vzorky se v peci uložily do míst, kde byly teploty kalibrovány dodavatelem pece. Následně se provedly tahové zkoušky k vyhodnocení jejich výsledných mechanických vlastností. Experiment proběhl ve slévárně neželezných kovů MESIT foundry, a.s. v Uherském Hradišti.
The present Master thesis deals with location of aluminium castings in the heat treatment furnace and its influence on mechanical properties. As testing samples for the experimental part, tensile bars were used; they were cast from the subeutetic silumin AlSi7Mg0,6. These samples were placed in the furnace in the locations where temperatures were calibrated by the furnace supplier. Then, tensile tests were performed to evaluate the resulting mechanical properties of the samples. The experiment was carried out in the foundry of non-ferrous metals, MESIT foundry Ltd., Uherské Hradiště.
Description
Citation
TOUFAR, T. Vliv umístění Al odlitků v peci tepelného zpracování na mechanické vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Slévárenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Lána, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student Tomáš Toufar svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byly k práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Byla přetrženy všechny tahové zkoušky podle normy v pořádku? Vzhledem k tomu, že nebyly vyřazeny tyčky mimo normu, jsou výsledky ovlivněny, a proto nejsou průkazné a nemají normální rozdělení. Z jakého důvodu by nebylo normální rozložení výsledků? Jaká je výdrž na teplotě v peci pří rozpouštěcím žíhání? Ve které peci probíhalo vytvrzování? Můžete zmínit co je Kruskalův-Wallisův test? Bylo by potřeba zjistit jaký byl primární vliv na rozptyl získaných hodnot.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO