Suburbanizace města Olomouc a její vlivy na jádrové město a okolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na rezidenční suburbanizaci v rámci města Olomouce a jeho zázemí. Cílem práce je na základě dostupných dat určit míru intenzity suburbanizace jednotlivých sídel a podle tohoto hodnocení vybrat obce s vyšší intenzitou, které budou následně podrobeny šetření, dle kterého lze určit, do jaké míry jsou těmito procesy ovlivněny a co dokáží nabídnout svým občanům. Následně budou vybraná sídla hodnocena také z hlediska urbanistického a architektonického řešení nové zástavby. Na závěr bude provedena podrobná analýza nejintenzivněji suburbanizované obce.
This thesis focuses on residential suburbanization within Olomouc city and its surroundings. The aim of the thesis is to determine the degree of intensity of suburbanization of individual settlemements based on the available data. Pursuant evaluation, the settlements with higher suburbanization intensity will be selected and subjected to investigation. The purpose of the investigation is to determine the extent of influence by these processes and what the settlement with higher suburbanisation intensity brings to the citizens. Subsequently, the selected sites and their newly build environement will be assessed from urbanistic and architectural point of view. In conclusion, the detailed analysis of the most suburbanized settlement will be performed.
Description
Citation
MARŠÁLKOVÁ, M. Suburbanizace města Olomouc a její vlivy na jádrové město a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - člen, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Studentka Maršálková Marcela seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Suburbanizace města Olomouc a její vlivy na jádrové město a okolí~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO