Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je definovat současný veřejný prostor města a představit jeho hlavní prvky a charakteristiky, dále zásady plánování veřejného prostoru a typy veřejných aktivit občana ve městě. Práce se zaměřuje především na myšlenky a principy dánského architekta a urbanisty Jana Gehla, podle kterého popisuje typy měst a také rozbor hlavních principů v plánování měst podle knihy Město pro lidi. Popisuje vzájemný vztah občana a města a věnuje se hlavním otázkám vytvoření ideálního veřejného prostoru pro své obyvatele, ale i návštěvníky. Po provedení detailního průzkumu konkrétního místa stanovuje práce kladné a záporné stránky daného prostoru a vytváří metodiku pro navrhování veřejného prostoru. Pomocí kvalitativních rozhovorů jsou vyhodnoceny pohledy občanů v zásadních otázkách týkajících se kvality daného veřejného prostoru.
The goal of this thesis is to define the current public space of a city and to introduce its main elements and characteristics, also the planning principles of public space and types of public activities of a citizen in a city. The thesis is mainly focusing on the ideas and principles of a Danish architect and urbanist Jan Gehl, after who I am describing types of cities and as well as the analysis of main principles in city planning according to the book Cities for People. It describes the relationship between the citizen and the city and it follows the main questions of creating an ideal public space for its residents and visitors. After the conducted detailed research of a specific place, the thesis establishes positive and negative aspects of the given space and creates a methodology for designing the public space. Thanks to qualitative questionnaires, I evaluated the views of citizens on key questions about the quality of given public space.
Description
Citation
ČERNÝ, P. Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - člen, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student Černý Patrik seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO