Možnosti snížení energetické náročnosti objektů s řízenou vnitřní teplotou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá tepelnými toky v budovách s řízenou vnitřní teplotou, analyzuje jejich vliv z hlediska energetické náročnosti jejich provozu. Předmětem popisu jsou především ztráty způsobené šířením tepla obvodovým pláštěm a výměnou vzduchu, dále jsou popsány tepelné zisky z oslunění a vnitřních tepelných zdrojů. Výsledky praktické části jsou vypočteny za pomoci software na platformě Delphi Pascal, pracovně nazvaného SIM_Chlad. Předmětem počítačové modelace je nestacionární proudění tepla z vyjmenovaných zdrojů do objektu mrazírny. Sestavená tepelná bilance hodnotí spotřebu energie v objektu za časové období jednoho roku. Práce se výhradně zabývá vlivy, které plynou především z okolních klimatických podmínek, konstrukčního uspořádání objektu a jeho provozu. Analýza strojního zařízení není v této práci předmětem výzkumu.
The field of a research of this diploma thesis is building with controlled internal temperature. The research is focused on main heat fluxes at this type of buildings and how it contributes to the energy consumption of the building. The main objective of the analysis is heat loss caused by heat flux through the building envelope and air exchange at the building. As next it is described heat gain resulting from the operation inside of the building. To obtain the results of the research part is used software on the platform Delphi Pascal, temporarily called SIM_Chlad. The aim of this computer modeling is non-stationary heat fluxes from the mentioned heat sources in the building. The computed heat balance analyzes the energy consumption of the building for a period of one year. The diploma thesis evaluates impacts reflecting local weather conditions, the structural system of the building and the operation in the building. A cooling machinery analysis is not the subject of the research at this diploma thesis.
Description
Citation
KARMÍN, L. Možnosti snížení energetické náročnosti objektů s řízenou vnitřní teplotou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Jiří Lerch - předseda, Ing. Michal Holák - místopředseda, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-29
Defence
Student Karmín Luboš seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Možnosti snížení energetické náročnosti objektů s řízenou vnitřní teplotou~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO