2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 357
 • Item
  Strategie vstupu na zahraniční trh vybrané společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Medek, Michal; Chlebovský, Vít; Lustig, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na českou společnost JOHNNY SERVIS, s.r.o. a její aktuální záměr, kterým je vstup na zahraniční trh. Po vzájemné diskuzi se společnost rozhodla participovat v této práci a ocenila tuto možnost. Zprvu se rozhodovala mezi více možnostmi v rámci jednotlivých trhů, avšak nakonec se vyjádřila s prosbou o zpracování této práce na vstup na německý trh.
 • Item
  Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Skopalík, Daniel; Koch, Miloš; Kindlová, Dita
  Diplomová práce se věnuje nalezení nedostatků v procesech a informačním systému společnosti a návrhům na jejich zlepšení. Práce je zpracována v lokalizační společnosti, která působí na globálním trhu a patří mezi nejlepší v oboru lokalizace. Práce je rozdělena do tří částí. První z nich je zaměřena na teoretická východiska, která byla využita při analýze společnosti a jejího informačního systému ve druhé části práce. Poslední a hlavní částí je popsání současných procesů a prováděných změn, které povedou ke zlepšení a zefektivnění těchto pracovních postupů. Je zde vypracovaná také časová analýza projektu s možnými riziky, které se mohou vyskytnout. V závěru práce se zabývám ekonomickým zhodnocením změn a jejich přínosů pro společnost.
 • Item
  Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Konečná, Petra; Karas, Michal; Svobodová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ABC s.r.o. k 1.1.2018 za pomocí výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. První část práce je věnována teoretickým východiskům užitým při oceňování podniku. V následující části je již provedena strategická a finanční analýza, dále prognóza generátorů hodnoty, a nakonec je sestaven finanční plán. Na závěr je stanovena objektivizovaná hodnota sledovaného podniku.
 • Item
  Analýza, výběr a implementace ERP systému ve společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kostkuba, Petr; Luhan, Jan; Augustová, Eva
  Tato práce se věnuje analýze, výběru a implementaci ERP systému ve společnosti Conteg spol. s r.o. a skupině CONTEG. V první části práce je vypracována analýza problému a současné situace společně s vyhodnocením. Dále jsou blíže popsány požadavky společnosti na nové řešení. Následující část práce je věnována výběru zhotovitele požadovaného řešení ve výběrovém řízení a jeho zhodnocení. Návrhová část práce je věnována zejména síťové analýze PERT a analýze rizik. V implementační části práce je popsán proces implementace systému. Blíže je zde rozepsáno napojení Karat ODM (optimalizace dělení materiálu) na software TruTops FAB, který ovládá automatický sklad a děrovací lisy včetně zhodnocení přínosů a porovnání s předchozím řešením.
 • Item
  Daňová optimalizace u vybraného subjektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dubová, Veronika; Kopřiva, Jan; Karasz, Jiří
  Práce je zaměřena na daňovou optimalizaci vybraného subjektu. Úvod práce je věnován daňové teorii a úpravě zdanění příjmů právnických osob. Cílem této práce je identifikovat možné metody legální daňové optimalizace v oblasti daně z příjmů a následně pak tyto metody aplikovat na vybraný subjekt, přičemž hlavním přínosem této práce je snížení daňové povinnost vybraného subjektu.