2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 548
 • Item
  Zahradní drtič - spolehlivost
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Ferencz, Jan; Malášek, Jiří; Pokorný, Přemysl
  V této bakalářské práci je vypracován rešeršní rozbor drtičů a štěpkovačů zahradního odpadu, včetně výrobců a cen a dle dostupných informací jsou vyhodnoceny drcené materiály. Součástí této bakalářské práce je také návrh zahradního drtiče, včetně základních výpočtů, výkresové dokumentace a 3D modelu.
 • Item
  Zkoumání struktur a povlaků tribologicky optimalizovaných ploch tvářecích nástrojů pro zpracování hliníkových plechů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kořenek, Jakub; Blecha, Petr; Hänel, Thomas
  V rámci bakalářské práce je provedena rešerše ke stavu techniky z pohledu tribologie, tváření hliníku, povlakování, strukturování a v závěru rozdělení tribologických zkoušek a metod jejich hodnocení. V praktické části jsou vyhodnoceny už dříve provedené pokusy na oscilačním tribometru. Následně byly provedeny pokusy tažení pásu s ohybem a bez ohybu s různými parametry pro jednotlivé zkoušky. Testovány byly různé laserové struktury (křížové, liniové, bodové) s variací jejich hloubky a pokrytí vzorků. V závěru práce jsou výsledky pokusů zhodnoceny z pohledu opotřebení, koeficientu tření a stability tribologického systému v průběhu pokusu. Z výsledků vychází doporučení pro následující pokusy a možné oblasti aplikace jednotlivých struktur.
 • Item
  Analýza příčin porušení svařovaných konstrukcí kočárků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Štarhová, Martina; Klakurková, Lenka; Juliš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin porušení svařovaných konstrukcí dětských kočárků. Teoretická část obsahuje souhrn informací týkající se pro tento účel nejčastěji využívaných slitin hliníku a jejich tepelného zpracování. Dále se zabývá možnostmi svařování a zkoušení svarových spojů, korozní odolností hliníkových slitin a základními informacemi k nejčastěji využívané povrchové úpravě, anodické oxidaci. Experimentální část práce se zabývá komplexní materiálovou analýzou tří rámů dětských kočárků, která je zaměřena na zmapování výskytu nejčastějších vad a stanovení jejich podílu na poškození, případně destrukci rámu kočárku.
 • Item
  Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Barybina, Alina; Baláš, Marek; Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. V praktické části byl proveden návrh filtračního systému na odloučení TZL ze spalin třech kotlů na biomasu.
 • Item
  Experimentální a simulační určení vlivu železobetonu na přenos tepla v rámech výrobních strojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Leischner, Jakub; Blecha, Petr; Hänel, Thomas
  Bakalářská práce se zabývá experimentálním a simulačním zkoumání chování přenosu tepla na rozhraní armování a betonu na zmenšeném válcovém modelu. Měřené vzorky byly rozděleny po párech (dle druhu betonu - Hydropol "Medium" a Hydropol "Schwer"), opatřeny senzory k průběžnému zaznamenávání teploty a byly pomocí zahřívacích podložek ohřívány v klimatické komoře ("Klimazelle"). Následovalo samovolné ochlazování. Souběžně s měřením byla vytvořena simulace na základě MKP v programu ANSYS CADFEM. Výsledky ze simulace jsou ověřeny a zhodnoceny pomocí dat zjištěných z měření. V dalším kroku jsou stanoveny vlivy tepelných pochodů v železobetonu. Zjištěné výsledky jsou sepsané a s jejich pomocí je odvozeno využití a možné další aplikace.