Modul diagnostiky radarové antény

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Poruchy, jako je zkrat nebo rozpojení, na elektrických vedeních mohou často ohrozit funkčnost celé aplikace. Tato práce se proto zabývá návrhem konceptu modulu pro identifikaci těchto poruch na koaxiálním vedení mezi přijímačem a anténou v radarových systémech, přičemž se zaměřuje na jejich lokalizaci. Cílem je z dostupných metodik vybrat vhodný způsob analýzy takových chyb a vytvořit demonstrační realizaci modulu, která bude sloužit k dalšímu vývoji. Obsahem je teorie týkající se základního rozdělení poruch vedení a principů často využívaných detekčních metod včetně uvedení jejich některých parametrů, výhod a úskalí, což je základem pro výběr metody. Vybraná metoda je analyzována pomocí simulací a na laboratorních přístrojích ovládaných počítačovými skripty. Na závěr je implementována na vývojovou platformu, na níž je provedeno měření vzorku vedení
Faults like open and short circuit in electrical wirings pose a significant threat on functionality of the whole application. This thesis describes conceptual design of a fault identification module for coaxial cables between transmitter and antenna in radar systems, and focuses on faults localization. The main goal is to select from existing a suitable method for such faults analysis and create a demonstration module serving as a basis for further development. This contains theory regarding basic classification of wiring faults and principles of frequently used detection methods including some of their prameters, advantages and disadvantages which altogether build a foundation for method selection. The chosen method is analyzed by simulations and further on laboratory equipment controlled by a set of computer applications. In the end the chosen method is implemented on a development kit, which is then used for measurements of wire sample.
Description
Citation
PACNER, P. Modul diagnostiky radarové antény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dorazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO