Analýza parametrů komorové repolarizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním principu EKG a buněčné podstatě vzniku T vlny. Další kapitola se zaměřuje na metody, které se používají pro analýzu komorové repolarizace, především na morfologické parametry zahrnující analýzu hlavních komponent (PCA). Následně je v práci popsána databáze experimentálních signálů EKG získaných z izolovaných králičích srdcí. V praktické části této bakalářské práce jsou implementovány algoritmy morfologických parametrů na experimentální EKG záznamy. Samotná implementace algoritmů je realizována až po počáteční úpravě dat. Poté je provedena analýza vztahu morfologických a hemodynamických parametrů, která je vyhodnocena pomocí statistické analýzy.
This bachelor’s thesis deals with the analysis of ventricular repolarization parameters on experimental ECG records. In the beginning of the theoretical part there are included information about heart electrophysiology, fundamental principle of ECG and cellular basis of the T-wave formation. Next chapter is focused on methods used for the analysis of ventricular repolarization, especially spatial parameters including principal component analysis (PCA). Then, in the thesis, there is described the database of experimental ECG signals created from isolated rabbit hearts. In the practical part of this bachelor’s thesis, there are implemented spatial parameters on experimental ECG records. Implementation of algorithms is performed after initial data preparation. Then, there is performed analysis of relation between spatial and hemodynamic parameters and the relation is evaluated by statistical analysis.
Description
Citation
ABBRENT, J. Analýza parametrů komorové repolarizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Novak, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO