Využití technik rozptylu světla ke studiu strukturních a konformačních změn při interakci biopolymerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím metod rozptylu světla při studiu strukturních a konformačních změn při interakci biopolymerů. Tato práce byla zaměřena na kyselinu hyaluronovou o dvou molekulových hmotnostech 250 – 450 kDa a 1500 – 1750 kDa, dále na alginát sodný a dextran hydrochlorid (DEAE). Jako interagující látky byly využity NaCl, CaCl2 a protein BSA. V experimentální části byly využity jednoduché fyzikálně-chemické metody jako je UV-VIS spektrometrie, měření dynamického a elektroforetického rozptylu světla. Jako hlavní metoda byla použita velikostně vylučovací chromatografie s detektorem rozptylu světla a viskozimetrickým detektorem. Jako hlavní kritéria studia byla molekulová hmotnost, gyrační a hydrodynamický průměr, zeta potenciál a koeficienty konformačního a Mark-Howinkova diagramu. Bylo zjištěno, že interakce probíhají mezi záporně nabitými polyelektrolyty a aditivy. Aditivum NaCl prakticky neinteragovalo se žádným polysacharidem, pouze zvyšovalo iontovou sílu. Kladně nabitý dextran interagoval pouze s proteinem BSA, i přes to, že mají stejný náboj.
The aim of this bachelor thesis was to study structural and conformation changes during the interaction of biopolymers by ligth scattering methods. This study was focused on hyaluronic acid with two molecular weights 250 – 450 kDa and 1500 – 1750 kDa, on sodium alginate and dextran hydrochloride (DEAE). NaCl, CaCl2 and BSA were used as interacting agents. Simple physical-chemical methods, like UV-VIS spectrometry, dynamic and electrophoretic light scattering, were used in experimental part. The main used method for these purposes was size exclusion chromatography coupled with light scattering and viscosimetry detectors. The studied characteristics of experiment were molecular weight, gyration and hydrodynamic radius, zeta potential and coefficients of conformation and Mark-Howinks diagrams. Interactions have been proved between negatively charged polyelectrolytes and additives. NaCl practically did not interact with any polysaccharide, only increasing ionic strength. Positively charged dextran interacted only with the BSA, despite having the same charge.
Description
Citation
DOBIÁŠOVÁ, A. Využití technik rozptylu světla ke studiu strukturních a konformačních změn při interakci biopolymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student prezentoval řešenou práci, její teoretická východiska a vlastní výsledky, zodpověděl dotazy položené oponentem a následně byly poleženy dotazy členů komise. Veselý: Jaký je význam koeficientu „a“ v Mark-Howinkově rovnici?Pekař: V jaké prostředí byly vzorky měřeny? Čím byla upravována iontová síla?Márová: Můžete zobecnit vaše závěry? Co z naměřených dat vyplývá? Student prokázal výbornou orientaci v dané problematice a schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO