Příprava a charakterizace mechanických vlastností artificiálních synoviálních kapalin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace postupu přípravy artificiální synoviální kapaliny. Hlavním předmětem studia jsou mechanické vlastnosti reálných i uměle připravených vzorků synoviální kapaliny. Pro charakterizaci byla použita DLS mikroreologie, termogravimetrická analýza (TGA) a infračervená spektroskopie (FTIR). Teoretická část této práce je rešerší metod přípravy artificiální synovie a souhrnem definic reologických pojmů. Experimentální část se zaměřuje na přípravu a charakterizaci artificiální synovie. V rámci bakalářské práce byla provedena optimalizace této přípravy v několika dílčích krocích (způsob dispergace komponent, volba molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové, povaha a iontová síla použitého disperzního prostředí). Připravený funkční vzorek synoviální kapaliny byl následně porovnán z hlediska materiálových charakteristik a mechanických vlastností s reálným vzorkem koňské synoviální kapaliny. Modifikací postupu, který vychází z patentu US 8716204, bylo možno vytvořit artificiální synoviální kapalinu, která splňuje viskoelastický charakter reálné matrice a je stabilní v čase.
This bachelor thesis deals with the optimization of preparation of artificial synovial liquids. The main subjects of study are the mechanical properties of real and artificial synovial fluid samples. DLS microrheology, thermogravimetric analysis (TGA) and infrared spectroscopy (FTIR) were used for characterization. The theoretical part of this thesis is represented by a literature research of a methods of preparation of artificial synovia and summary of definitions of rheological terms. The experimental part focuses on the preparation and characterization of the artificial synovial liquids originating from the published patent US 8716204. In the framework of the bachelor thesis, this preparation was optimized in several partial steps (method of dispersion of components, choice of molecular weight of hyaluronic acid, nature and ionic strength of used dispersion medium). The prepared optimized sample of synovial fluid was in following experimental characterization steps compared in terms of material characteristics and mechanical properties with the real horse synovial fluid sample. By modifying the process based on the aforementioned patent, an artificial synovial fluid could be formed. That meets the viscoelastic nature of the real matrix and that is stable over time.
Description
Citation
HROCHOVÁ, E. Příprava a charakterizace mechanických vlastností artificiálních synoviálních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentoval řešenou práci, její teoretická východiska a vlastní výsledky, zodpověděl dotazy položené oponentem a následně byly poleženy dotazy členů komise. Márová: Čím byla motivována vaše práce? Jaké jsou aplikační možnosti? Do jaké míry byl následován citovaný patent? Student prokázal výbornou orientaci v dané problematice a schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO