Vliv cementářských odprašků na tendenci ke vzniku trhlin alkalicky aktivované strusky při vysychání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem bypassových cementářských odprašků na vznik trhlin v alkalicky aktivované strusce. Značné smrštění a tvorba trhlin brání většímu využití alkalicky aktivované strusky. Byly sledovány délkové změny a pevnosti směsí s různými dávkami bypassových cementářských odprašků při různém ošetřování. U těchto směsí byl pozorován vznik trhlin, jejichž množství bylo vyhodnocováno obrazovou analýzou. Bylo zjištěno, že přídavkem odprašků je možné snížit množství trhlin. Ošetřování trámečků ve vlhkém prostředí vede ke snížení množství trhlin, zejména při dlouhodobém ošetřování. Z důvodu zlepšení pevností v tahu za ohybu a v tlaku je vhodnější použití odprašků jako náhrady za část kameniva než jimi částečně nahrazovat strusku.
This bachelor thesis deals with the influence of bypass cement dust on cracking of alkali activated slag. Significant shrinkage and cracking prevent greater use of alkali activated slag. The length changes and strength of the mixtures with different amount of bypass cement dust were measured at various curing conditions. In these mixtures, cracks were observed and their amount was evaluated by image analysis. It has been found that the addition of dust can reduce the amount of cracks. Treating the prisms in a humid environment leads to a reduction of cracks, especially during long-term treatment. In order to improve flexural and compressive strength, it is preferable to use dust as a replacement for part of aggregates and not as a partial slag replacement.
Description
Citation
KREJČOVÁ, M. Vliv cementářských odprašků na tendenci ke vzniku trhlin alkalicky aktivované strusky při vysychání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s teoretickými základy a cíli své bakalářské práce a velmi přehledně přednesla výsledky, kterých dosáhla v experimentální části.2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci.3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.4. Diskuse: Členové komise vznesly několik přípomínek a otázek k práci. Studentka výborně reagovala na všechny připomínky a otázky vzešlé z diskuze a prokázala výbornou orientaci v daném tématu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO