Návrh objektu využívajícího alternativní materiály se zohledněním požadavků na trvale udržitelný rozvoj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem studie malého rodinného domu, při jehož výstavbě jsou použité alternativní stavební materiály. První část práce se v teoretické rovině věnuje světové, evropské a české legislativě, vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji. Dále je představen koncept ekologické výstavby, který se zaměřuje na možnosti snižování negativních dopadů stavební produkce na životní prostředí v různých fázích výstavby, a na energetické, materiálové, vodní a odpadové hospodářství. V práci jsou také popsány výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Ve druhé části práce se na základě teoretických poznatků zpracoval návrh rodinného domu z alternativních materiálů. Návrh studie v měřítku 1:100 tvoří okótované půdorysy všech podlaží, charakteristické řezy objektem s kótováním, dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením, čelní pohledy na jednotlivé fasády, půdorys střechy a situace. Výkresovou část doplňuje část textová. Zpracovaný návrh je porovnán s referenčním objektem a následně vyhodnocen z pohledu funkčních, ekonomických, environmentálních a sociálních požadavků.
This diploma thesis deals with the design of a small family house, which construction uses alternative building materials. The first part of the thesis is devoted to the world, European and Czech legislation related to sustainable development. The concept of ecological construction, which focuses on the possibilities of reducing the negative impacts of construction production on the environment at various stages of construction and on energy, material, water and waste management, is also presented. The thesis also describes advantages and disadvantages of particular solutions. In the second part of the thesis, which based on theoretical knowledge, is the design of a family house from alternative materials worked out. The design of the study in the scale of 1:100 consists of measured floor plan drawings of all storeys, characteristic measured section drawings, layout plans with displayed furniture and equipment, elevation drawings of particular facades, roof drawings and situation design. The drawing part is accompanied by a text part. The processed design is compared to the reference building and then evaluated from the point of view of functional, economic, environmental and social requirements.
Description
Citation
DVOŘÁK, J. Návrh objektu využívajícího alternativní materiály se zohledněním požadavků na trvale udržitelný rozvoj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - člen, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student Dvořák Jakub seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Návrh objektu využívajícího alternativní materiály se zohledněním požadavků na trvale udržitelný rozvoj~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO