Zajištění stavební jámy v Olomouci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou osovou vzdáleností. Dále se práce zabývá posouzení stěny v jednom zvoleném řezu. Pro statický výpočet byly využity programy GEO5 a Plaxis 2D. Součástí práce je také přehled a stručný popis dalších metod používaných pro zajištění stavebních jam. Závěr práce je věnován ekonomickému porovnání navržené pilotové stěny s dalšími dvěmi variantami pilotových stěn. Stěnou tangenciální a stěnou převrtávanou.
The bachelor´s thesis focuses on sheeting of a construction pit in Faculty hospital of Olomouc. The purpose of this thesis is to design sheeting construction and describe technological process of buiding the chosen construction type which is in this work represented by once anchored pile wall with the large axial distance. In adition, sheet pile wall was analysed in two various geotechnical programs, GEO5 and Plaxis 2D. Furthermore, this work contains a view and a brief description of other methods used for sheeting constructions. In the end, this thesis deals with economic comparison of designed type of pile wall with another two types, tangent pile wall and secant pile wall.
Description
Citation
PLEVOVÁ, L. Zajištění stavební jámy v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO