Nosná konstrukce jízdárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce jízdárny, která bude realizována na Opavsku a to v obci Albertovec. Jedná se o halu, která má sloužit jezdeckým soutěžím. Rozměry vnitřní jezdecké plochy činí 20x60 m. Samotná nosná konstrukce je tvořena sedmi příčnými vazbami, jež jsou tvořeny příhradovými vazníky a plnostěnnými sloupy kotvenými do ocelových patek. Jednotlivé vazníky jsou spojeny pomoci příhradových vaznic délky 12 m. Tuhost konstrukce zajišťují systémy ztužidel a následné krytí konstrukce je tvořeno střešním a stěnovým pláštěm. Nad rovinou střechy je umístěn podélný světlík.
The thesis focuses on a gantry of a riding hall, which will be realized in Opava region in the village Albertovec. This hall will serve for riding competitions. Proportions of the inner riding area are 20x60 metres. The gantry is constituted by 7 cross-links, which are formed by roof trusses and plane solid columns anchored into steel bases. Individual trusses are connected by 12 metres long lattice purlins. The strength of the construction is ensured by systems of stiffeners and the subsequent cover comprises of a roof and wall cover. Above the roof surface there is a lengthwise daylight.
Description
Citation
LIČKA, V. Nosná konstrukce jízdárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO