Rekreačný potenciál verejných priestorov panelových sídlisk na Slovensku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
REKREČNÝ POTENCIÁL VEREJNÝCH PRIESTOROV PANELOVÝCH SÍDLISK NA SLOVENSKU Táto práca pojednáva o vzťahu medzi prírodným potenciálom miesta a jeho vplyvom na spôsob regenerácie verejných priestorov, aby dané priestory boli živé a využívané obyvatežmi bytových domov. V literárnom prehžade pojednáva o rôznych druhoch rekreácie, ktoré je možné vykonávať na verejných priestoroch našich sídlisk, o regenerácii verejných priestorov a typoch obytných priestorov, s ktorými sa môžeme na území panelových sídlisk stretnúť. Dôležitým prvkom tejto práce bolo zhodnotiť súčastný stav verejných priestorov Slovenských sídlisk, či je možné ich využívať a v akom rozsahu, pretože pri sídliskách prírodné danosti , v ktorých sa nachádzajú, výrazne ovplyvňujú možnosti a spôsoby rekonštrukcie rekreačných plôch. Pre tento účel vznikli dve hodnotenia, ktoré boli zamerané na plochy sídlisk, či dané sídlisko môže a je natožko zaujímavé pre obyvatežov aby ho využívali na rekreáciu. Druhé hodnotenie bolo prevedené a vytvorené pre konkrétnejšie skúmanie verejných priestorov týchto sídlisk. V akom sú stave a či sú reálne využívané obyvatežmi všetkých kategórii, nielen určitých skupín. Na základe týchto hodnotení sme vytvorili 4 skupiny sídlisk podža rekreačného potenciálu a snažili sa zistiť či tento rekreačný potenciál mal naozaj vplyv na tvorbu verejných plôch. Na základe výsledkov zo sledovaných sídlisk sme zistili , že došlo k výsledku, že sídliská riešiace svoju rekreáciu na základe prírodného rekreačného potenciálu boli a sú využívané viac ako tie okrsky tých istých sídlisk, ktorých verejné priestory boli vytvárané umelo. Na základe týchto výsledkov hodnotenia sme potvrdili svoju hypotézu. Použitie práce je vo viacerých rovinách, v teoretickej rovine ako základ pre ďalšie skúmanie regenerácie panelových sídlisk a tiež v praktickej ako pomôcka pri regenerácií verejných priestorov.
RECREATION POTENTIAL OF PUBLIC SPACES OF PANEL DISTRICT IN SLOVAKIA This task discuss about relation between natural place potential and how place influence regeneration of public spaces to create live and usefull spaces for dwellers. In literary overview this task disscus about different kinds of recreation, which every dveller can do in public spaces of our panel districts, than about regeneration of publick spaces and types of living spaces, which exist in panel districts. The important element of this task was evaluate contemporary conditions of publick spaces in Slovak nanel districkts, if it possible to use them and what is their activity range, because natural givennes of panel districts markedly enfluent oportunities and ways how to regenerate spaces for recreation. I made two evaluations, which are aimed at of panel districts recreation atraction for dwellers. The second evaluation searched public spaces of panel districts in detail, their conditions and use range of dwellers. On base of these evaluations I created four recreation potential categhories of panels districts and we tried to find the infuence of this recreation potential to creating of public spaces. On the base of our results from choosed panel districts we found out, that panel districts, which care about their natural givennes are more often used by dwellers, than panel districts which created new artificial public spaces. Based on this results I confirmed my hypothesis. Use of this task is in many ways, in theoretical way as base for next searching of panel districts regeneration. In practical way it can be used as regeneration tool
Description
Citation
BALI, P. Rekreačný potenciál verejných priestorov panelových sídlisk na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO