Chránění transformátoru rozdílovou ochranou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na poruchy transformátorů, princip chránění těchto transformátorů a návrhem rozdílové ochrany transformátoru. První část práce se zabývá poruchami transformátorů, rozdělením těchto poruch, druhy zkratů a zemních spojení, příčinami vzniku zkratů a následky poruch olejových transformátorů. Druhá část bakalářské práce je obecný pohled na problematiku ochran. Zde jsou popsány funkce ochran, požadavky na tyto ochrany jako je selektivita, rychlost působení, citlivost a přesnost, spolehlivost, třídění ochran, způsoby chránění podle druhu poruchy a velikosti jmenovitého výkonu transformátorů. Dále je tu popsán princip diferenciálních ochran. Jsou zde ukázky ochran dnes už historických a současných moderních ochran. Třetí část popisuje návrh rozdílové ochrany transformátoru. Obsahuje výpočet zkratových poměru na transformátoru, příklad výpočtu třífázového zkratu, kontrolu přístrojových transformátorů proudu, vlastní nastavení ochrany a zhodnocení nastavení.
This bachelor’s thesis deals with transformer failures and principles of their protection and a design of differential protection of transformers. The first part details with transformer failures, classification of these failures, short-circuit ground faults types, causes of the short-circuit occurrences and consequences of oil-transformer failures. The second part deals with problems of protection in general with the description of protection function, requirements of protection such as selectivity, speed of response, sensitivity and protection classification, methods of protection according to failure type - size of nominal power of transformers. It further describes principle of differential protections. Finally there are previews of historical and modern protections. The third part describes a design of differential protection of transformers. It includes short-circuit ratio calculation, example of three phase short-circuit calculation, CT ratio check, actual setting of protection and setting evaluation.
Description
Citation
JÁRA, J. Chránění transformátoru rozdílovou ochranou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Prezentace studenta vystihovala důležité části z jeho práce, zřetelně byly představeny cíle práce a jejich řešení. Výsledky práce student vysvětlil a na dotazy členů komise student náležitě odpověděl a nejasnosti patřičně osvětlil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO